Eldre-prosjektet

Prosjektets overordnede mål er å fremme den orale helse hos eldre, hjemmeboende pleiepasienter.

 
 

Bakgrunn for prosjektet

Undersøkelser viser at flere eldre i dag beholder sine egne tenner, og at det er færre som trenger tannproteser (gebiss). Bedre økonomi og flere behandlingsmuligheter har ført til at mange har dyre, avanserte tannerstatninger som kroner, broer og implantater.

Ved sykdom kan det skje en rask ødeleggelse av tannhelsen. Et velfungerende tannsett kan få store skader bare i løpet av få måneder.

Lov om Tannhelsetjenesten § 1-3 sier at prioriterte grupper av befolkningen har rett til gratis tannbehandling. En av disse gruppene er eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. For å ha rett til gratis tannbehandling må oppholdet/hjemmesykepleien ha en sammenhengende varighet på over 3 måneder og behandlingen utføres på en offentlig tannklinikk.

En undersøkelse fra Hedmark (2014) viste at kun halvparten av de som hadde rett til gratis tannbehandling i Den Offentlige Tannhelsetjenesten hadde mottatt tilbud om behandling. Denne undersøkelsen viste at rutinene rundt informasjonen om tannhelsetilbud må forbedres. Undersøkelsen viste også at mange av de som mottar hjemmetjenester har et stort udekket tannbehandlingsbehov. I tillegg ønsket pleierne i denne undersøkelsen mer opplæring og veiledning i munnstell.

Vi forventer store utfordringer med eldres tannhelse i årene som kommer. Dette fordi flere av de eldre beholder sine egne tenner og fordi vi blir flere eldre i Norge. TkMN ønsker derfor større fokus på eldres munn- og tannhelse slik at vi kan møte disse utfordringene på en best mulig måte.

 
 
static1.squarespace-1.jpg
 
 

Hvordan er prosjektet gjennomført?

«Eldre-prosjektet» er gjennomført i kommunene Grong, Vestnes og Åfjord. Prosjektet startet i september 2015 og ble ferdigstilt med rapport til Helsedirektoratet i desember 2017.

De ansatte i hjemmesykepleien i kommunene Grong, Vestnes og Åfjord fikk undervisning i munn- og tannstell. Før og rett etter undervisning ble det gjennomført en spørreundersøkelse. Dette ble gjort for å kartlegge de ansattes kunnskaper, holdninger og adferd innen munn- og tannhelse. For å se effekten av undervisningen ble det gjennomført en ny spørreundersøkelse etter ca 4 måneder.

TkMN har i forbindelse med dette prosjektet laget en undervisningspakke som er rettet mot de ansatte i hjemmesykepleien. Foruten undervisning i munn- og tannstell fikk hvert hjemmesykepleiekontor en enkel håndbok som viser prosedyrer for munn- og tannstell. Boken er rikt illustrert med bilder og inneholder også diverse skjema som kan gjøre samarbeidet mellom Den Offentlige Tannhelsetjenesten og kommunens hjemmetjeneste enklere.

Det er også utviklet egne munnstellkort som er tilpasset brukerne i hjemmesykepleien. Disse kortene er ment å gi informasjon og veiledning om den enkelte brukers tannstatus.

For å lette informasjonen om retten til gratis tannbehandling i Den Offentlige Tannhelsetjenesten har TkMN utarbeidet en brosjyre som de ansatte i hjemmetjenesten kan gi til sine brukere.

Spørreundersøkelsene som ble utført i dette prosjektet viser at undervisning i oral helse nytter. Vi så positive tegn på at tradisjonell opplæring gir økt kunnskap. Vi kan likevel ikke si at akkurat dette undervisningsprogrammet har mer effekt enn andre programmer. Alternative undervisningsmetoder bør derfor også vurderes, slik som e-læring og nettbaserte kurs.

I Norge vil vi bli flere eldre i årene som kommer. Det vil bli flere eldre som beholder sine egne tenner og flere pleietrengende hjemmeboende eldre som ikke er i stand til å stelle sine tenner. Det er derfor viktig at hjemmetjenesten har god kunnskap om tannhelse som de kan formidle til de eldre og hjelpe dem med. Vi tror små og enkle, men målrettede tiltak med økt fokus på tannhelse vil kunne utgjøre en stor forskjell for de eldres helse; både for tannhelsen og den generelle helsen. God kommunikasjon mellom hjemmetjenesten og Den offentlige tannhelsetjenesten er en forutsetning for å kunne lykkes i dette arbeidet.

 
 

Prosjektet har hatt følgende samarbeidspartnere

  • TkMN

  • Fylkestannlegene i Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal/Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT)

  • Hjemmetjenesten (hjemmesykepleien) i Grong, Vestnes og Åfjord kommune

  • Helsedirektoratet

  • USHT – Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Sør-Trøndelag

  • TNO Leiden Nederland Dr. odont. Annemarie Schuller

 
 

Elektronisk kopi av rapport og vedlegg kan lastes ned gjennom følgende link

www.tkmidt.no/munnstelleldre

 
 

Informasjon eller spørsmål om prosjektet kan rettes til prosjektleder

Katrine Døsvik
katdo@tkmidt.no