Forskning

TkMN’s forskningsavdeling er organisatorisk adskilt som en egen avdeling.
Ved utgangen av 2016 besto avdelingen av 11 ansatte fordelt på vel 8 årsverk.

greylight.png

Introduksjon

Forskningsavdelingen er lokalisert i TkMN’s lokaler i et åpent kontorlandskap og har nylig etablert et forskningslaboratorium for å utføre enkle analyser og sikre standardisert innsamling og lagring av biologiske prøver.

Variasjon og flerfaglighet kjennetegner TkMN’s forskning og innovasjonsavdeling. Forskningsavdelingen utmerker seg som den mest aktive og fremtredende avdelingen under TkMNs paraply. TkMN har på kort tid fått på plass en rekke gode og svært ulike forskningsprosjekt, nøkkelpersonell og veileder for tiden fire doktorgradskandidater. Dette er gjort både alene og i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner. TkMN har etablert samarbeid med sentrale institusjoner både nasjonalt og internasjonalt.

TkMN har i løpet av kort tid blitt en nasjonal kraft innen innovasjon når det kommer til eHelse-løsninger innen tannhelse. TkMN har ansvar for Kodeverk – Tannhelse og skal teste ut bruk av SNOMED CT i Norge ved å benytte dette i innsamling av data i HUNT4 (les mer om dette under fanen «innovasjon»). I tillegg har TkMN fått ansvaret for å administrere nasjonal kompetansegruppe for eTannhelse. Under dette ligger blant annet en videreutvikling av TkMNs løsninger for billedlagring med mål om at disse kan bli felleskomponenter for flere virksomheter eller viktig erfaringsgrunnlag for nasjonale løsninger.

Prosjekter

 

Eldre-

prosjektet

Forskningsbiobank for oral helse

Trondheim gjennom 1000 år

HUNT4 Tannhelse

greylight.png

Ph.d. prosjekter

 

TRIP-Tann

light-grey.png

NorJIA

light-grey.png

Outreach

 

Forskningsavdelingen hatt veiledningsansvar i to mastergradsprosjekt

Tannhelseprosjektet ved St. Olavs Hospital - Kartlegging av orale diagnoser og behandlingsbehov hos pasienter fra hjertemedisinsk dag- og femdøgnsenhet henvist til Tannteamet i perioden 2012 –2015.

Kartlegging av tannhelsestatus i ulike kommuner og bydeler i region Midt-Norge.

 

Nye forsknings- og kvalitetsarbeids prosjekter i 2017 i vår region

Ingrid Berg Johnsen
TBIT. Trygge barn i tannbehandling.

Endre Romstad
Overvektskirurgi og tannhelse.

Tania Øystese
ROK-pasientens evaluering av behandling.

Bistand ved
spesialistoppgave

Mats Säll
Retrospektiv sammenligning av modalitetene CBCT og periapikal røntgen med hensyn til sensitivitet og spesifisitet.

light-grey.png

Innovasjon

TkMN ønsker å ha et sterkt fokus på innovasjon og teknologioverføring. TkMN deltar aktivt i å utvikle eHelse-løsninger innen tannhelse.

Dette inkluderer utbredt bruk av digital kommunikasjon som f.eks håndtering av henvisninger, epikriser, videokonsultasjoner, delingsløsninger for røntgenbilder og tverrfaglige digitale nettverksmøter på tvers av regioner og landegrenser. Dette skjer i nært samarbeid med nasjonale eHelse-organ og i tråd med nasjonale satsinger.

Inn under eHelsesatsningen hører også implementering av kodeverket SNOMED CT i Norge (https://ehelse.no/nyheter/norge-inn-i-snomed-international). Kodeverket skal nå tas i bruk ved registrering og uttrekk av tannhelsedata i HUNT4. I tillegg har TkMN fått ansvaret for å administrere nasjonal kompetansegruppe for eTannhelse. Under dette ligger blant annet en videreutvikling av TkMN’s løsninger for billedlagring med mål om at disse kan bli felleskomponenter for flere virksomheter eller viktig erfaringsgrunnlag for nasjonale løsninger.

I denne sammenhengen ligger TkMN på «bleeding edge». Med det menes at man tar i bruk og er med på å utvikle løsninger som fremdeles ikke er vanlig i bruk i tannhelsesektoren. I en slik prosess vil man møte mange utfordringer og tilbakeslag fordi man i mange tilfeller er den første til å møte de utfordringene som dukker opp. I tillegg krever en slik utvikling en større innsats i å definere behov, finne mulige løsninger og bidra til at disse utvikles. Alt dette gjør at TkMN har en lengre og vanskeligere vei å gå før løsningene i bruk.

greylight.png