Forskning

TkMN’s forskningsavdeling er organisatorisk adskilt som en egen avdeling. Ved utgangen av 2016 besto avdelingen av 11 ansatte fordelt på vel 8 årsverk.

Innhold

background.jpg

Forskningsavdelingen er lokalisert i TkMN’s lokaler i et åpent kontorlandskap og har nylig etablert et forskningslaboratorium for å utføre enkle analyser og sikre standardisert innsamling og lagring av biologiske prøver.

Variasjon og flerfaglighet kjennetegner TkMN’s forskning og innovasjonsavdeling. Forskningsavdelingen utmerker seg som den mest aktive og fremtredende avdelingen under TkMNs paraply. TkMN har på kort tid fått på plass en rekke gode og svært ulike forskningsprosjekt, nøkkelpersonell og veileder for tiden fire doktorgradskandidater. Dette er gjort både alene og i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner. TkMN har etablert samarbeid med sentrale institusjoner både nasjonalt og internasjonalt.

TkMN har i løpet av kort tid blitt en nasjonal kraft innen innovasjon når det kommer til eHelse-løsninger innen tannhelse. TkMN har ansvar for Kodeverk – Tannhelse og skal teste ut bruk av SNOMED CT i Norge ved å benytte dette i innsamling av data i HUNT4 (les mer om dette under fanen «innovasjon»). I tillegg har TkMN fått ansvaret for å administrere nasjonal kompetansegruppe for eTannhelse. Under dette ligger blant annet en videreutvikling av TkMNs løsninger for billedlagring med mål om at disse kan bli felleskomponenter for flere virksomheter eller viktig erfaringsgrunnlag for nasjonale løsninger.

Prosjekter

background.jpg

HUNT4 Tannhelse

HUNT4 Tannhelse er et tilleggsprosjekt til den fjerde folkehelseundersøkelsen i Nord-Trøndelag som startet høsten 2017. Prosjektet er ambisiøst og krever nøyaktig planlegging på alle nivå; etablering av mobile tannklinikker – personell – kalibrering – datalagring - prøvehåndtering mv. TkMN har prosjektlederansvar for dette tilleggsprosjektet. Tannhelsen i befolkningen i Nord-Trøndelag skal undersøkes både hos de unge (13-19 år), de voksne (19-70 år) og de eldre (70+). Undersøkelsene inkluderer spørreundersøkelser, klinisk undersøkelse med tannstatus, slimhinneundersøkelse og røntgenbilder (BW/OPG) samt spyttprøver for biomarkør- og mikrobiomanalyse. Ung-HUNT inkluderer dessuten implementering av nytt kodeverk for registrering av tannhelsedata, et arbeid som ledes fra TkMN.

Forskningsbiobank for oral helse

Biologisk materiale, slik som spytt, tenner og blodprøver er en viktig ressurs innen medisinsk forskning. En forskningsbiobank er en samling biologisk materiale med tilhørende pasientinformasjon og analysesvar som kan brukes i forskning.

TkMN har i samarbeid med Biobank1, Helse Midt-Norge RHF og St. Olavs Hospital HF opprettet en tematisk forskningsbiobank for oral (munn- og tann) helse. Biologisk materiale som f.eks spytt, tenner og blodprøver som er tatt i forbindelse med behandling ved TkMN eller ved Avdeling for kjeve- og ansiktskirurgi ved St. Olavs Hospital kan bli tatt vare på og lagret for framtidig forskning på munnhelse og relaterte sykdommer.

Eldre-prosjektet

Dette kvalitetsforbedringsprosjektet ble høsten 2016 implementert i de tre kommunene Vestnes, Åfjord og Grong i hhv Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. En ny og revidert håndbok som viser prosedyrer for gjennomføring av munnstell hos eldre, med tilhørende munnstellkort, er utarbeidet til bruk i hjemmetjenesten og i institusjoner. Rundt 100 ansatte i hjemmetjenesten har deltatt på kurs og deres erfaringer er registrert i form av spørreundersøkelser. Prosjektet ble avsluttet i desember 2017.

Du kan lese mer i prosjektrapporten som du finner under "eldre-prosjektet".

Trondheim gjennom 1000 år

TkMN deltar i prosjektet «Trondheim gjennom 1000 år» og har administrert innsamling av ekstraherte tenner fra 4 private og 7 offentlige klinikker. Studien ledes av Vitenskapsmuseet, NTNU og tar sikte på å fremskaffe en helhetlig oversikt over hvordan én av historiens største katastrofer, Svartedauen i 1349 og påfølgende epidemier, forårsaket endringer i demografi og genetisk sammensetning i Trondheims befolkning. Tenner fra dagens Trondhjemmere brukes som kilde for moderne DNA og skal sammenliknes med DNA fra arkeologisk materiale.

Ph.d. prosjekter

background.jpg

TRIP-Tann

Torunn Børsting
Vitamin-D status og karies hos barn (TkMN/NTNU). Barn av mødre som deltok i studien Training in pregnancy i 2008-2009 er nå invitert til å delta i en studie der vi ser om det er en mulig sammenheng mellom mors vitamin-D status under svangerskapet og barnets munn- og tannhelse ved 7-9 års alder. Ved utgangen av 2016 hadde i underkant av 100 barn gjennomført tannhelseundersøkelse på TkMN som del av studien.

NorJIA

Lena Cetrelli
Oral helse ved juvenil idiopatisk artritt (TkMN/NTNU/UiB/UiT). I denne multisenterstudien ser vi spesielt på tannhelse og kjeveleddsfunksjon hos barn og unge med såkalt barneleddgikt; juvenil idiopatisk artritt. Man vet at disse pasientene har dårligere oral helse enn friske uten at vi kjenner hvilke faktorer som styrer dette. Ved utgangen av 2016 hadde rundt 50 barn med JIA og 50 kontrollbarn blitt undersøkt ved TkMN eller ved Stjørdal Tannklinikk.

Gingivale retraksjoner

Olav Inge Larsen
Evaluering av kunnskap og behandling (TkMN/UiB)
les mer

Outreach

Kristin Jordal
Effekt av målrettet kurs for å forbedre endodontisk behandling i offentlige tannklinikker (MRFK/TkMN/UiO). Det er i dette prosjektet utviklet et pedagogisk kursopplegg for kvalitetsforbedring innen endodonti/rotfylling. Prosjektet inkluderer et forskningsprosjekt for å evaluere effekten av kurset, noe som vil kunne bidra til kompetanseheving og forskningsbasert kunnskap og dermed sikre god kvalitet på pasientbehandling i et viktig fagområde.

Innovasjon

TkMN ønsker å ha et sterkt fokus på innovasjon og teknologioverføring. TkMN deltar aktivt i å utvikle eHelse-løsninger innen tannhelse

background.jpg

Dette inkluderer utbredt bruk av digital kommunikasjon som f.eks håndtering av henvisninger, epikriser, videokonsultasjoner, delingsløsninger for røntgenbilder og tverrfaglige digitale nettverksmøter på tvers av regioner og landegrenser. Dette skjer i nært samarbeid med nasjonale eHelse-organ og i tråd med nasjonale satsinger.

Inn under eHelsesatsningen hører også implementering av kodeverket SNOMED CT i Norge (https://ehelse.no/nyheter/norge-inn-i-snomed-international). Kodeverket skal nå tas i bruk ved registrering og uttrekk av tannhelsedata i HUNT4. I tillegg har TkMN fått ansvaret for å administrere nasjonal kompetansegruppe for eTannhelse. Under dette ligger blant annet en videreutvikling av TkMN’s løsninger for billedlagring med mål om at disse kan bli felleskomponenter for flere virksomheter eller viktig erfaringsgrunnlag for nasjonale løsninger.

I denne sammenhengen ligger TkMN på «bleeding edge». Med det menes at man tar i bruk og er med på å utvikle løsninger som fremdeles ikke er vanlig i bruk i tannhelsesektoren. I en slik prosess vil man møte mange utfordringer og tilbakeslag fordi man i mange tilfeller er den første til å møte de utfordringene som dukker opp. I tillegg krever en slik utvikling en større innsats i å definere behov, finne mulige løsninger og bidra til at disse utvikles. Alt dette gjør at TkMN har en lengre og vanskeligere vei å gå før løsningene i bruk.