Vårt samfunnsoppdrag

Bygge opp et kompetansemiljø regionalt som kan være drivkraft for fagutvikling og forskning i tannhelsetjenesten, for å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og flerfaglig spesialistbehandling.

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge er en avdeling i tannhelsetjenesten i Trøndelag fylkeskommune.

Opprettelsen av de regionale odontologiske kompetansesentrene har sin bakgrunn i stortingsmelding nr. 35, (2006 – 2007). I denne meldingen er de overordnede mål for sentrene at de skal:

 
 

sikre spesialisttannlegetjenester og å kunne ta imot henvisninger

bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten

drive rådgivning overfor en samlet tannhelsetjeneste og til befolkningen

drive etterutdanning av tannhelsepersonell

drive desentralisert spesialistutdanning av tannleger

bidra til rekruttering og stabilisering av tannhelsepersonell i regionen

 
 
grey1.png