TkMN ønsker å ha et sterkt fokus på innovasjon og teknologioverføring. TkMN deltar aktivt i å utvikle eHelse-løsninger innen tannhelse. Dette inkluderer utbredt bruk av digital kommunikasjon som f.eks håndtering av henvisninger, epikriser, videokonsultasjoner, delingsløsninger for røntgenbilder og tverrfaglige digitale nettverksmøter på tvers av regioner og landegrenser. Dette skjer i nært samarbeid med nasjonale eHelse-organ og i tråd med nasjonale satsinger.

Inn under eHelsesatsningen hører også implementering av kodeverket SNOMED CT i Norge (https://ehelse.no/nyheter/norge-inn-i-snomed-international). Kodeverket skal nå tas i bruk ved registrering og uttrekk av tannhelsedata i HUNT4. I tillegg har TkMN fått ansvaret for å administrere nasjonal kompetansegruppe for eTannhelse. Under dette ligger blant annet en videreutvikling av TkMN’s løsninger for billedlagring med mål om at disse kan bli felleskomponenter for flere virksomheter eller viktig erfaringsgrunnlag for nasjonale løsninger.

I denne sammenhengen ligger TkMN på «bleeding edge». Med det menes at man tar i bruk og er med på å utvikle løsninger som fremdeles ikke er vanlig i bruk i tannhelsesektoren. I en slik prosess vil man møte mange utfordringer og tilbakeslag fordi man i mange tilfeller er den første til å møte de utfordringene som dukker opp. I tillegg krever en slik utvikling en større innsats i å definere behov, finne mulige løsninger og bidra til at disse utvikles. Alt dette gjør at TkMN har en lengre og vanskeligere vei å gå før løsningene i bruk.