Eldre-prosjektet


Prosjektets overordnede mål er å fremme den orale helse hos eldre, hjemmeboende pleiepasienter. For å nå dette målet ønsker vi å:

  • overføre kunnskap om munn- og tannhelse fra tannhelsepersonell til ansatte i hjemmetjenesten.
  • legge til rette for bedre samarbeid mellom Den Offentlige Tannhelsetjenesten (DOT) og hjemmetjenesten.
  • etablere/forbedre rutiner som kan sikre at samarbeidet blir opprettholdt.

Bakgrunn for prosjektet

Undersøkelser viser at flere eldre i dag beholder sine egne tenner, og at det er færre som trenger tannproteser (gebiss). Bedre økonomi og flere behandlingsmuligheter har ført til at mange har dyre, avanserte tannerstatninger som kroner, broer og implantater.

Ved sykdom kan det skje en rask ødeleggelse av tannhelsen. Et velfungerende tannsett kan få store skader bare i løpet av få måneder.

Lov om Tannhelsetjenesten § 1-3 sier at prioriterte grupper av befolkningen har rett til gratis tannbehandling. En av disse gruppene er eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. For å ha rett til gratis tannbehandling må oppholdet/ hjemmesykepleien vare i over 3 måneder og behandlingen utføres på en offentlig tannklinikk.

En undersøkelse fra Hedmark (2014) viste at kun halvparten av de som hadde rett til gratis tannbehandling i Den Offentlige Tannhelsetjenesten hadde mottatt tilbud om behandling. Denne undersøkelsen viste at rutinene rundt informasjonen om tannhelsetilbud må forbedres. Undersøkelsen viste også at mange av de som mottar hjemmetjenester har et stort udekket tannbehandlingsbehov. I tillegg ønsket pleierne i denne undersøkelsen mer opplæring og veiledning i munnstell.

TkMN ønsker derfor å bygge videre på erfaringene fra disse undersøkelsene.


Hvordan skal prosjektet gjennomføres?

«Eldre-prosjektet» gjennomføres i en kommune fra hvert av de tre fylkene i Midt-Norge. De utvalgte kommunene er Åfjord, Grong og Vestnes.

De ansatte i hjemmesykepleien i disse kommunene får undervisning i munn- og tannstell. Før og rett etter undervisning gjennomføres en spørreundersøkelse. Dette gjør vi for å kartlegge de ansattes kunnskaper, holdninger og adferd innen munn- og tannhelse. For å se effekten av undervisningen gjennomføres en ny spørreundersøkelse etter ca 4 måneder.

TkMN har laget en undervisningspakke som er rettet mot de ansatte i hjemmesykepleien. Foruten undervisning i munn- og tannstell får hvert hjemmesykepleiekontor en enkel håndbok som viser prosedyrer for munn- og tannstell. Boken er rikt illustrert med bilder og inneholder også diverse skjema som kan gjøre samarbeidet mellom Den Offentlige Tannhelsetjenesten og kommunens hjemmetjeneste enklere.

Det er også utviklet egne munnstellkort som er tilpasset brukerne i hjemmesykepleien. Disse kortene er ment å gi informasjon om den enkelte pasients tannstatus.

For å lette informasjonen om retten til gratis tannbehandling i Den Offentlige Tannhelsetjenesten har TkMN utarbeidet en brosjyre som de ansatte i hjemmetjenesten kan gi til sine brukere.


Prosjektets samarbeidspartnere:

  • TkMN
  • Fylkestannlegene i Nord- og Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal / Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT)
  • Hjemmetjenesten (hjemmesykepleien) i Grong, Vestnes og Åfjord kommune
  • USHT – Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Sør-Trøndelag
  • TNO Leiden Nederland Dr. odont. Annemarie Schuller
  • Helsedirektoratet

Vi forventer store utfordringer med eldres tannhelse i årene som kommer. Dette fordi flere av de eldre beholder sine egne tenner og fordi vi blir flere eldre i Norge. TkMN ønsker derfor større fokus på eldres munn- og tannhelse slik at vi kan møte disse utfordringene på en best mulig måte.

Prosjektperioden er to år og ferdigstilles med rapport til Helsedirektoratet vinteren 2017.


Informasjon eller spørsmål om prosjektet kan rettes til prosjektleder

Katrine Døsvik
Forsker
katrine.dosvik@tkm-n.no

 

 
brett guise