background.jpg

Sammendrag

Ved utgangen av 2017 er Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge i full drift. Senteret er inne i en overgang fra etableringsfase til driftsfase, og vi er stolte av å kunne tilby pasientbehandling innen de fleste odontologiske spesialitetene på klinikkavdelingen, vi har egne team for tilrettelagt behandling for pasienter med tannbehandlingsangst og vi har en meget aktiv forskningsavdeling med ansvar for en av de største tannhelsestudier i Norge – tannhelsestudien i den fjerde Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4). Senteret tilbyr hospitering, kurs og veiledning. TkMN bidrar dermed på flere ulike måter til et kunnskapsløft innen tannhelse til nytte for den utøvende helsetjenesten og kommer slik befolkningen til gode. 

TkMN har fortsatt veksten mot målet om å være en sentral drivkraft innen tannhelse i sin region, og har hatt flere viktige prosesser og milepæler i løpet av 2017. TkMN har utarbeidet en ny 4-årig strategiplan for perioden 2018-2021 med ny visjon God tannhelse – godt liv, og verdiene respekt, omsorg og kvalitet. Denne er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, styret og representantskap, og skal være et redskap for eiere, styret og ansatte for å videreutvikle senteret til å være en spydspiss innen tannhelse i Midt-Norge.

Begrensede administrative ressurser ble påpekt som en risiko i årsrapporten i 2016, og flere grep er blitt tatt i 2017 for å avhjelpe situasjonen. I løpet av året er støtteapparatet styrket for å håndtere veksten av senteret, spesielt innen HR og IT.

En annen viktig prosess i 2017 er endring av økonomisk struktur og regnskapsmodell. Fra å følge kommunale regnskapsprinsipper føres regnskapet ved TkMN nå etter regnskapsloven, noe som gir bedre oversikt og et godt grunnlag for god økonomistyring. Med et positivt driftsresultat på kr 1,5 millioner har TkMN et godt økonomisk resultat i 2017.

Like før utgangen av året, ble det fattet to vedtak som vil ha betydning for den videre utviklingen av senteret. I desember fattet styret og representantskap for TkMN IKS vedtak om at senteret skal flytte til større lokaler for å kunne legge bedre til rette for senterets aktiviteter. I samme måned fattet fylkestinget i Møre og Romsdal vedtak om utmelding fra senteret med virkning fra 1. januar 2019. Med sammenslåingen av trønderfylkene betyr dette at senteret vil få én eier, noe som innebærer at det må utarbeides ny organisasjonsmodell for senteret.  

Uavhengig av organisasjonsmodell som velges, vil fokus framover være på videreutvikling av TkMNs styrker: lokalisering nært St. Olavs hospital og NTNU, medarbeidere med sterk gjennomførings- og formidlingsevne, samt flerfaglighet innen pasientbehandling og forskning.

Introduksjon til virksomheten

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS (TkMN) ble etablert i 2010 som et interkommunalt selskap med de tre fylkeskommunene Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal som likeverdige eiere.

Det var det siste av totalt seks regionale odontologiske kompetansesentre som ble etablert i Norge. TkMN åpnet dørene i nye lokaler 1. oktober 2014, i Klæbuveien 70, Trondheim. Fra den gang har TkMN vokst fra to til 40 ansatte ved utgangen av 2017.

Selskapet ledes av administrerende direktør, mens selskapets øverste organ er representantskapet og styret. 

background.jpg

Samfunnsoppdraget

TkMNs samfunnsoppdrag er å sikre befolkningen i Midt- Norge tilgang til spesialiserte tannhelsetjenester slik at fylkeskommunene kan gi spesialisttjenester til personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. Samfunnsoppdraget omfatter i tillegg å bidra til et kunnskapsløft innen tannhelse til nytte for den utøvende helsetjenesten og slik komme befolkningen til gode.

 

Med utgangspunkt i Stortingsmelding 35 (2005) og regelverk for tilskuddsordningen «Etablering og drift av regionale odontologiske kompetansesentre» legges følgende intensjoner for senteret til grunn:

 • være henvisningsinstans og øke tilgjengeligheten til spesialisttannlegetjenester for befolkningen i regionen
 • drive etterutdanning av tannhelsepersonell, samt rådgivning overfor tannhelsetjenesten og befolkningen
 • bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten i offentlig og privat sektor
 • i samarbeid med odontologiske læresteder tilby klinisk praksistrening for tannleger under spesialistutdanning
 • bidra til et godt tannhelsefaglig utdanningsmiljø i regionen.

Organisasjon

Driften ved TkMN har i 2017, som i forutgående år, vært utfordret av den hurtige veksten som senteret har hatt.

background.jpg

I løpet av 2017 har flere tiltak blitt gjennomført for å bedre dette. Administrasjon og ledelse ble forsterket rundt årsskiftet 2016/2017 med ansettelse av administrativ leder, og i løpet av året med HR-rådgiver. Drift og utvikling av senterets IT-system har fått et løft ved inngåelse av avtale med et eksternt konsulentselskap. I september ble det nok en endring i ledelsen da administrerende direktør sluttet og tidligere forskningsleder ble konstituert som direktør. I tillegg ble klinikksjef konstituert fra egne rekker.

Ved utgangen av 2017 har TkMN 40 ansatte fordelt på 30 årsverk. Selskapet er inndelt i tre avdelinger, samt administrasjon.

 

Tone Natland Fagerhaug
Konstituert administrerende direktør

 

Astrid Jullumstrø Feuerherm
Forskningsleder

Forskning

Hedda Høvik
Prosjektleder HUNT 4

Elise Taylor Spets
Forskningskoordinator

Marit Kolberg
Forsker

Umar Sharif
Forsker

Peggy H. Moe
Rådgiver

Torunn Børsting
Stipendiat

Lena Cetrelli
Stipendiat

Olav Inge Larsen
Stipendiat

Kristin Jordal
Stipendiat

Abhijit Sen
Statistiker

Anders Vennatrø
Klinikkleder

Klinikk

Runa Das
Pedodontist

Tania Øystese
Tannlege endodonti

Murwan Idris
Oral kirurg

Fredrik Ahlgren
Oral kirurg

William Clark
Kjeveortoped

Elke Seitz
Protetikk

Tonje Tollan
Tannhelsesekretær

Marit Husby
Tannhelsesekretær

Kristine Rimol
Tannhelsesekretær

Sissel Hjelmen Aasan
Tannhelsesekretær

Brit Rye Heggem
Tannhelsesekretær

Torunn  Kristiansen
Tannhelsesekretær

Grethe Karlsen
Tannhelsesekretær

Hege Ertzaas Fossland
Assisterende direktør

Tilrettelagt behandling

Lena Myran
Teamleder TOO

Ingrid Berg Johnsen
Prosjektleder TBIT

Geir Haukeland
Tannlege

Gullborg Vårhus
Tannhelsesekretær

Siri Uthus
Tannhelsesekretær

Hanne Bach
Tannlege

Gunnfrid Alrek
Tannlege

Ane Westad
Psykolog

Administrativ stab

Laila Ø. Døllner
Administrasjons sekretær

Katrine Døsvik
HR- og forskningsrådgiver

Brett Guise
Kommunikasjon

Årets aktiviteter innenfor kjerneområdene

Et av satsingsområdene i TkMNs strategiplan 2018-2021 er Bedre tilgjengelighet til tannhelsetjenester, og dette området omfatter spesialistbehandling og tverrfaglig pasientbehandling, tilrettelagt behandling, samt rådgiving. 

background.jpg

Pasientbehandling

Spesialistklinikken er fortsatt under oppbygging og det er utfordrende å besette de odontologiske spesialiststillingene. Ved utgangen av 2017 er alle spesialitetene på plass med unntak av protetikk. Stillingene er en kombinasjon av heltid og deltid, samt faste og midlertidige. Rekruttering, stabilisering og kompetanseheving hos eget personell er nødvendig, også på veien videre. Å lykkes med dette er en forutsetning for å utføre samfunnsoppdraget innenfor generell kompetanseheving i tannhelsetjenesten og øke tilgjengeligheten av spesialisttilbudet for befolkningen.

 

Spesialistbehandling og tverrfaglig behandling

TkMN har ved utgangen av 2017 ti tannleger i klinikken hvor åtte er spesialister og to har spesialkompetanse innen oralprotetikk. Dette utgjør 6,8 årsverk, hvorav ett årsverk er i foreldrepermisjon og erstattes av innleide vikarer på timebasis. Av fagkompetanse er alle tannlegespesialitetene tilgjengelig med unntak av protetikk, men også denne kompetansen vil bli tilgjengelig i løpet av det kommende året. 

Tverrfaglige behandlingsmøter gjennomføres hver andre uke hvor ulike kasus tas opp til diskusjon blant spesialistene. I 2017 mottok TkMN 1527 henvisninger til spesialistbehandling, en økning fra 1 230 i 2016. Henvisningene er fordelt slik på de ulike spesialitetene:

 

Tilrettelagt behandling

Tilrettelagt behandling omfatter både et behandlingstilbud til voksne, omtalt som TOO, og et behandlingstilbud til barn, omtalt som TBIT. 

TOO

TOO er et tilbud til voksne pasienter som har vært utsatt for tortur eller overgrep, eller som har odontofobi (=TOO). TOO er et område under oppbygging både i Midt-Norge og landet for øvrig. TOO er lokalisert både i Trondheim, Verdal og Molde. TOO er organisatorisk samlet hos TkMN. Psykologer og tannhelsepersonell tilbyr pasientene angstbehandling og tilvenning til tannlegesituasjonen. Etter endt angstbehandling overføres pasientene til tannbehandling ved ordinære klinikker som har mottatt opplæring av TOO- teamet. Det finnes også et tilbud om tannbehandling i narkose for pasienter hvor dette vurderes som mest hensiktsmessig. TOO-teamet har samarbeid med andre fagmiljø i Norge, og de har gjort en betydelig jobb innen kompetanseheving gjennom produksjon av undervisningsmateriell. 

For å ivareta tilrettelagt behandling for voksne i 2017, har det innen angstbehandlingen vært tilgjengelig tre psykologer i til sammen 1,4 årsverk, seks tannleger i til sammen 1,6 årsverk og seks tannhelsesekretærer i til sammen 1,8 årsverk. Tannbehandlingen blir ivaretatt av flere team ved ulike klinikker i den offentlige tannhelsetjenesten, etter opplæring og i tett samarbeid med TkMN. 

I 2017 mottok TkMN 186 henvisninger til TOO, hvorav 47 pasienter ble henvist til behandling i narkose. 

TBIT

TBIT er et nytt tilbud ved TkMN med tilrettelagt behandling for barn med tannbehandlingsangst. Det har fått prosjektnavnet TBIT – Trygge barn i tannbehandling. 

TBIT teamet består av psykolog i 100 % stiling, pedodontist i 20 % stilling og tannhelsesekretær i 50 % stilling. Teamet tilbyr angstbehandling til barn og ungdom med tannbehandlingsangst, utdanner og samarbeider med tannteam i den offentlige tannhelsetjenesten, slik at barna som overføres til sin lokale tannklinikk sikres en god start og tilstrekkelig tilrettelegging for å kunne gjennomføre ordinær tannbehandling. I tillegg utvikler og tilbyr TBIT teamet ulike kurs med fokus på ivaretakelse av barn og ungdom med tannbehandlingsangst.

TBIT startet opp med pasientbehandling i september 2017, og mottok 34 henvisninger innen utgangen av året.

Rådgiving

TkMN skal fremme kunnskapsbasert pasientbehandling ved å være et flerfaglig ressurssenter for den utøvende tannhelsetjenesten og øvrig helsetjeneste.

Fagstøtte til tannhelsetjenesten

Alle spesialistene ved senteret yter løpende fagstøtte til tannhelsetjenesten og øvrig helsetjeneste i form av rådgivning og veiledning. Dette kan være mottak av telefoniske eller skriftlige henvendelser, utarbeidelse av praktisk informasjonsmateriell, eller bistand ved innkjøp og bruk av fagteknisk utstyr som for eksempel CBCT-maskin. Av en rekke informasjons-materiell som er utarbeidet ved TkMN, kan det nevnes:

For kronisk syke barn: Informasjonsmateriell til foreldre med barn med barneleddgikt, samt prosedyreplan for tann- og munnhelseundersøkelse for behandlerapparatet.

For eldre i hjemmetjeneste
Håndbok, informasjonsfilm og munnstellkort om munn- og tannstell.

For pasienter med tannlegeskrekk
App for mobiltelefon til selvhjelp mot moderat tannbehandlingsangst: TannSkrekk

Samarbeid om pasientbehandling

Flere nye samarbeidsavtaler er inngått innen pedodonti, radiologi, implantatprotetikk og narkosebehandling. I tillegg er det gjennomført samarbeidsmøter med skolehelsetjenesten, Barnehuset og Tronsletten med flere.

 

Forskning og innovasjon

Forskningsaktiviteten ved TkMN er en del av det strategiske satsingsområdet Kunnskapsløft som omfatter spesialistutdanning og kompetanseutvikling, i tillegg til forskning og innovasjon. 

Forskningsaktiviteten har utmerket seg som en aktiv og fremtredende aktivitet ved TkMN helt siden senteret åpnet i 2014. Det er etablert samarbeid med sentrale institusjoner både nasjonalt og internasjonalt.

TkMNs forskningsavdeling har i 2017 involvert 13 personer fordelt på omtrent 9,3 årsverk. Disse stillingene omfatter fast ansatt forsker og forskningsleder, samt forskere, stipendiater og forskningskoordinatorer i prosjektstillinger. I tillegg ble pensjonerte tannleger leid inn på timebasis for datainnsamling.  

Forskningsavdelingen er lokalisert i TkMNs lokaler med et åpent kontorlandskap med seks kontorplasser, samt et forskningslaboratorium. 

All drift og lønn i forskningsavdelingen er i dag hovedsak dekket over tilskudd fra Helsedirektoratet, med noe bidrag fra fylkeskommunene i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. 

 

Prosjekter

HUNT4 Tannhelse

HUNT4 Tannhelse er ett av de største forskningsprosjektene innen tannhelse i Norge. Prosjektet er et tilleggsprosjekt til den fjerde Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT4). TkMN har prosjektlederansvar for tannhelsestudien og samarbeider tett med HUNT forskningssenter, NTNU, UiO, TkØ, og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Det samles data om munn- og tannhelse i stor skala, både gjennom spørreskjema, biologisk materiale, klinisk munn- og tannhelseundersøkelse og ved uttrekk fra tannhelsepasientjournal. Datainnsamlingen på feltstasjoner startet i september 2017, og vil pågå til våren 2019. 

Kodeverksprosjektet

Kodeverksprosjektet er et annet viktig prosjekt for TkMN. I 2017 har arbeidet vært knyttet opp mot datainnsamlingen i HUNT4 Tannhelse, som også en pilotstudie for å teste ut nytt kodeverk i tannhelsetjenesten (SNOMED CT). Det er lagt ned mye arbeid i oversettelse av SNOMED CT koder til norsk. Avtale er inngått med leverandør av elektronisk pasientjournal.

Forskningsbiobank

Forskningsbiobank for oral helse ble omsøkt REK og godkjent høsten 2016, med endelig godkjenning av samtykke- og infoskriv våren 2017. En komité bestående av representanter fra TkMN, Biobank1 og St. Olavs Hospital har utarbeidet rekvisisjonsrutiner, retningslinjer for hvilke data som registreres samt hvilke typer prøver som er aktuelle. Pilotinnsamling er under planlegging og vil være sentrert rundt Tannteamet/Avdeling for ansikts- og kjevekirurgi samt Thoraxkirurgisk sengepost ved St. Olavs Hospital. Felles prøvemottak, Avdeling for medisinsk biokjemi har en egen biobankingfasilitet som vil besørge registrering av prøver samt fordele prøvene slik det er hensiktsmessig. Utvidelse av biobankprosjektet er initiert til også å omfatte prøveinnsamling ved Haukeland Sykehus.

Eldreprosjektet

Eldreprosjektet ble sluttført i 2017. Dette var et prosjekt som startet opp i 2015, og som hadde som formål å øke kompetanse blant ansatte i hjemmetjenesten i munnstell hos eldre gjennom et tilpasset undervisningsopplegg, samt å vurdere samhandlingen mellom hjemmetjenesten og Den offentlige tannhelsetjenesten. Som del av prosjektet ble det utviklet undervisningsmateriell, munnstellkort, brosjyre og en enkel håndbok i munn- og tannstell rettet mot pleiere i hjemmetjenesten. Håndbok og munnstellkort vil snart foreligge i nytt design for distribusjon/videreformidling. TkMN vil trykke opp et antall ‘startpakker’ bestående av håndbok og komplett sett munnstellkort og selge disse til selvkost til klinikker og hjemmetjenester som har etterspurt dette. Videre vil rapport og undervisningsmateriell distribueres på vår hjemmeside for gratis nedlasting. Evalueringen av opplæringen i munnstell hos eldre som ble gjennomført for ansatte i hjemmetjenestene vil være ferdigstilt januar/februar 2018.

Trondheim gjennom 1000 år

Trondheim gjennom 1000 år er et prosjekt i regi av NTNU Vitenskapsmuseet med TkMN som samarbeidspartner. Formålet med prosjektet er å se på utvikling av infeksjoner, genetikk og kosthold i Trondheim de siste 1000 år ved å se på tenner fra arkeologiske utgravninger i Trondheim og sammenligne med tenner fra dagens befolkning. Klinikker i utøvende tannhelsetjenesten bidrar ved å samle inn ekstraherte tenner i ulike bydeler av Trondheim og omegn. Til sammen ti klinikker (tre private, sju offentlige) er aktive i innsamlingen av ekstraherte tenner. Datainnsamling pågår, og søknad til NFR for analyser av innsamlet materiale vil innsendes i 2018 i samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet.

Klinisk rettsodontologisk

Klinisk rettsodontologisk tannlegeundersøkelse av barn og unge i saker der det er mistanke om vold og/eller seksuelle overgrep er et prosjekt som gjennomføres i samarbeid med Barnehuset i Trondheim. Påtalemyndighetene kan begjære en rettsodontologisk undersøkelse av barn ved mistanke om mishandling/overgrep med tegn i hode, hals, ansikt og munn. Prosjektet er initiert av pediater ved Sørlandet sykehus og forsker ved TkØ. Pedodontist og psykolog ved TkMN er involvert i prosjektet gjennom 1) Veiledning (skadetolkning) av tannleger (rekruttert fra den offentlige tannhelsetjenesten) som utfører undersøkelse på Barnehuset (dokumentasjon, beskrivelse av skade, sporsikring) og 2) Hos barn der det er gjort funn som krever tannbehandling: samhandle med den offentlige tannhelsetjenesten om tilrettelagt tannbehandling –veiledning til traumesensitiv tannbehandling i Trygge tannteam).

Appen Tannskrekk

Appen Tannskrekk er en selvhjelpsapp utviklet for personer med mild og moderat tannbehandlingsvegring. Første modul av appen ble lansert 01.10.2017. De to neste modulene er under utvikling.

The Gum Challenge

The Gum Challenge er et samarbeidsprosjekt med TrollLABS, NTNU, og tar sikte på å utvikle ny, ikke-invasiv teknologi for måling av lommedybde. En masterstudent ved TrollLABS leverte i desember en rapport på forprosjektet der ulike mulige teknologier vurderes. På bakgrunn av denne rapporten vil TkMN og TrollLABS initiere kontakt med relevante fagmiljø innen medisinsk teknologi. Arbeidet med masteroppgave og videreutvikling av ideer fortsetter våren 2018. 

Kvalitetsregister og digitale spørreskjema

Kvalitetsregister og digitale spørreskjema i TOO er under utarbeidelse av TkMN, og ved årsskiftet ble en søknad sendt til Norsk senter for forskningsdata (NSD) om å få lov å opprette et kvalitetsregister for å samle inn data på pasienter som kommer til utredning og behandling for tannbehandlingsangst ved TkMN og våre samarbeidspartnere. Dataene som samles inn kan benyttes for å bedre kvaliteten på våre tjenester og bidra til mer kunnskap på området. Som ledd i opprettelsen av et slikt kvalitetsregister har TkMN vedtatt å implementere digitale spørreskjema i TOO-behandlingene. Et betydelig arbeid er lagt ned i å få dette på plass. Kvalitetsregisteret og overgang til spørreskjema i CheckWare forventes å komme på plass våren 2018.

Gingivale retraksjone

Gingivale retraksjoner er et ph.d.prosjekt som har som formål å 1) kartlegge kunnskapen omkring gingivale retraksjoner og hvilken behandling som tilbys blant tannleger i Midt-Norge  gjennom en spørreundersøkelse, 2) se på hvilken effekt profesjonell tannrengjøring og hygieneinstruksjon har på utstrekningen av retraksjonene og 3) evaluere sammenhengen mellom posisjonen til tannroten i tannbuen og behandlingsresultatet etter kirurgisk korreksjonsbehandling. Stipendiaten er tatt opp ved Universitetet i Bergen og følger planlagt studieprogresjon. Spørreundersøkelse blant tannleger i Midt-Norge er utført, men med lav svar-respons. Ny spørreundersøkelser for periodontister ble sendt ut i november 2017. Stipendiaten har samarbeid med tannlegestudent ved Universitetet i Groningen, Nederland, som sender ut parallell spørreundersøkelse blant spesialister i periodonti i Nederland. Innrullering av kasus for studien skjer parallelt med klinisk virksomhet ved TkMN. 

Oral helse ved juvenil idiopatisk artritt

Oral helse ved juvenil idiopatisk artritt er et ph.d.prosjekt som har som formål å kartlegge munnhelse og ulike faktorer som kan påvirke denne hos barn med juvenil idiopatisk artritt («barneleddgikt»). Studien er del av en stor longitudinell multisenterstudie med St. Olavs Hospital, NTNU, Universitetet i Bergen, Haukeland universitetsklinikk, TkV Hordaland, Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Universitetet i Oslo. Stipendiaten er tatt opp ved NTNU og følger planlagt studieprogresjon. Tannhelseundersøkelser og datainnsamlet for visitt 1 avsluttes januar 2018, til nå tilsammen 72 JIA pasienter og 72 friske kjønns- og aldersmatchede kontroller. Visitt 2 starter i mars 2018. 

TRIP Tann

TRIP Tann er et doktorgradsprosjekt som har som formål å studere mors vitamin D-status i svangerskapet og mineraliseringsforstyrrelser hos barnet i 7-9 årsalder. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, St. Olavs Hospital og TkMN. Stipendiaten er tatt opp ved NTNU og følger planlagt studieprogresjon, kun avbrutt av svangerskapspermisjon. Tannhelseundersøkelser og datainnsamlet er nå avsluttet. Til sammen 176 barn har deltatt i studien. Databearbeiding og analyse er igangsatt. 

Outreach-prosjektet

Outreach-prosjektet er et ph.d.prosjekt som har som formål å studere kvaliteten av rotfyllinger i Den offentlige tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal, og evaluere effekten av et tilpasset opplæringskurs i endodonti for tannleger i samme fylke. Stipendiaten er tatt opp ved Universitetet i Oslo, og følger studieprogresjon, kun avbrutt av svangerskapspermisjoner. 

Survey of oral health status

Survey of oral health status in various municipalities and districts in Sør-Trøndelag: a cross sectional study inngår i en masteroppgave i global helse ved NTNU. Studiens formål er å beskrive tannhelsestatus i ulike aldersgrupper i Sør-Trøndelag, og studere om bydeler eller kommuner med høy versus lav andel immigranter er assosiert med tannhelsestatus. Studenten leverte oppgaven i desember 2017 og forsvarer oppgaven i januar 2018.  

Spesialistoppgave

Spesialistoppgave Forskningsavdelingen har bistått ved spesialistoppgave innen radiologi som retrospektivt har sammenliknet modalitetene CBCT og periapikal røntgen med hensyn til sensitivitet og spesifisitet.

Fedmekirurgi og tannhelse

Fedmekirurgi og tannhelse er et prosjekt som er under planlegging. Dette er et forskningsprosjekt der vi ønsker å kartlegge forandringer i tann- og munnhelsen til pasienter som gjennomgår overvektskirurgi (gastric bypass) ved Namsos sykehus. Prosjektbeskrivelsen er under utarbeidelse med planlagt innsending av søknad til regional etisk komite våren 2018.

Kan tanntrekking før hjerteklaffoperasjon øke faren for endokarditt?

Kan tanntrekking før hjerteklaffoperasjon øke faren for endokarditt? Dette prosjektet planlegges i samarbeid med St. Olavs Hospital HF. Formålet med studien er å undersøke om det er en sammenheng mellom tanntrekking og betennelse i hinnen som kler innsiden av hjerte (endokarditt) hos pasienter har gjennomgått hjerteklaffoperasjon. Prosjektbeskrivelsen er under utarbeidelse med planlagt innsending av søknad til regional etisk komite våren 2018.

HUNT4 Tannhelse: Oralpatologiske funn på dentalt panoramarøntgen (ortopantomogram)

HUNT4 Tannhelse: Oralpatologiske funn på dentalt panoramarøntgen (ortopantomogram) i den voksne befolkningen i Nord-Trøndelag. Dette prosjektet planlegges som en masteroppgave utført ved TkMN i 2018. Formålet med denne pilotstudien er å undersøke og kartlegge patologiske tilstander og anomalier i kjeve- og ansiktsskjelett med hjelp av panoramarøntgenbilder (OPG), samt å vurdere nytten av panoramarøntgen i store tannhelseundersøkelsene. Prosjektbeskrivelsen er under utarbeidelse med planlagt innsending av søknad til regional etisk komite våren 2018.

Publikasjoner

Brusevold IJ, Granvoll Bie TM, Baumgartner CS, Das R, Espelid I. Molar incisor malformation in six cases: description and diagnostic protocol. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol.  2017 Jul; 124(1):52-61. doi: 10.1016/j.oooo.2017.03.050. Epub 2017 Apr 4.

Brusevold IJ, Granvoll Bie TM, Baumgartner CS, Das R, Espelid I. Molar-incisiv misdannelse- beskrivelse og diagnostisk protokoll. Submitted sept 2017: NTLT

Cetrelli L, Bletsy N, Feuerherm AJ, Rygg M: Sialometry in Juvenile Idiopathic Arthritis. (Review in progress)

Døsvik K. Prosjektrapport: Kunnskap og samhandling for bedre tannhelse hos eldre, hjemmeboende pleiepasienter

Døsvik K, Kolberg M, Sen A, Schuller A, Feuerherm AJ, Fagerhaug TN: Prosjektrapport til Helsedirektoratet «Kunnskap og samhandling for bedre tannhelse hos eldre, hjemmeboende pleiepasienter». 

Jordal K et al. Endodontic treatment in a public dental service: technical quality and periapical status of endodontically treated teeth in an adult population (in prep)

Jordal K et al. Effects of an individualized training course on the knowledge, attitudes and skills of dentists in endodontics (in prep)

Jordal K et al. Effects of an individualized training course on the quality of root fillings provided by dentists in public dental service (in prep)

Jordal K et al. Effects of an individualized training course on the outcome of endodontic treatment provided by dentists in public dental service (in prep)

Larsen OI, Enersen M, Kristoffersen AK, Wennerberg A, Bunæs DF, Lie SA, Leknes KN. Antimicrobial effects of three different treatment modalities on dental implant surfaces https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28972812

Larsen OI, Alvestad TG, Gjelseth Dalbak ET, Fosså Bunæs D, Leknes KN. Et kritisk blikk på Millers klassifikasjon av gingivale retraksjoner. Submitted NTLT.

Thorarensen O, Moe Thorstensen W, Feuerherm AJ: Årsrapport fra Tannteamet ved St Olavs Hospital. In progress, NTLT.

Peters, AJF, Børsting, T & Schuller, AA. Early feeding habits in relation to oral health in children - a systematic review. In revision.

Säll M. Spesialistoppgave i kjeve- og ansiktsradiologi.  CBCT og intraorale røntgenundersøkelser av periapikalt vev ved tenner med positiv sensibilitetstest: en retrospektiv pilotstudie av metodenes spesifisitet. Forsvart 8-9/6 2017, UiO.

Omtale i media og annen formidling

Ny webside med nytt domene publisert 30.06.17: www.tkmidt.no 

Strategiplan TkMN 2018-2021: https://www.tkmidt.no/strategiplan/

Sammen om kunnskapsløft for oral helse. Forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet (2017 -2027). Helse- og omsorgsdepartementet, september 2017: TkMN ved HUNT4 Tannhelse, Kodeverk og forskningsbiobank for oral helse er spesifikt nevnt i strategien.

Kontaktpunktet: Nr 3/2017: Trygge barn i tannbehandling 

Tannstikka Nr 03/2017: Trygge barn i tannbehandling. En tverrfaglig behandling og forebygging av tannbehandlingsangst hos barn og ungdom.

Den Norske Tannlegeforenings Tidende Nr 7/2017: Trygge barn i tannbehandling. En tverrfaglig behandling og forebygging av tannbehandlingsangst hos barn og ungdom.

HUNT4 Tannhelse er hyppig omtalt på facebook og instagram og er benevnt i flere avisinnlegg der HUNT4 omtales samt har opprettet en egen blogg https://www.ntnu.no/blogger/hunt4/2017/09/28/velkommen-til-tannhelseundersokelsen-i-hunt4/

Oral health in JIA – a longitudinal study (informasjon om sykdommen juvenil idiopatisk artritt og informasjon om TkMN). Distriktsmøte region Innlandet Tannhelsedistrikt, Stjørdal.

GUM challenge - Presentasjon av bakgrunn for periodontale registreringer og teknologiske muligheter for representanter fra NTNU, Institutt for maskinteknikk og produksjon.

Nettavisa Nidarosa.com: Uttalelse om sukker og generell helse og tannhelse.

TkMN har ellers fått anledning til å presentere seg og sine aktiviteter på Forskningsdagene i Tromsø, på regionfagledermøte ved Seksjon for ansikts- og kjevekirurgi, St. Olavs Hospital, for fylkesrådmennene for Møre- og Romsdal og Trøndelag, på Midt-Norge-møtet og på Landsmøtet for NTL.

Nye samarbeidsavtaler innen forskning

 • UiO, Det odontologiske fakultet ved Hans Preus: Tannhelse på sykehjem
 • Universitetet i Oslo, Det odontologiske fakultet ved Odd Carsten Koldsland: Perio- undersøkelsen i HUNT4
 • TkØ, ved Rasa Skudutyte-Rysstad: Kariesundersøkelsen i HUNT4
 • St. Olavs Hospital ved Thomas Klimowicz: Slimhinneundersøkelsen i HUNT4
 • NTNU, TrollLABS – Inst. For Maskinteknikk og Produksjon ved Professor Martin Steinert: The Gum challenge; ny tilnærming til scanning av lommedybder
 • SINTEF Teknologi og samfunn ved Jon Harald Kaspersen: INNOMED forprosjekt om tjenesteinnovasjon for tannbehandlingsangst hos barn og ungdom
 • Forskningsprosjekt: «Måltidsundersøkelsen, ernæring og munnhelseundersøkelsen ved St.Olavs Hospital 2018». Samarbeidsavtale mellom Ingrid Løvold Mostad, dr. philos, forsker ved NTNU/St.Olavs Hospital og TkMN
 

Kompetanseutvikling

TkMN skal tilby etter- og videreutdanning i regionen for å utvikle kompetansen i den utøvende tannhelsetjenesten og øvrig helsetjeneste. Dette satsingsområdet favner hospiteringsordninger, mottak av studenter i praksis, kurs for tannhelsepersonell, samt samarbeid om spesialistutdanning og annen videreutdanning. 

Hospitering

I 2017 har det hovedsakelig vært studenter på hospitering ved TkMN, men også praktiserende tannleger. I alt ti personer har hospitert ved senteret i løpet av året, med noe variasjon i lengden på hospiteringen. Som i 2016 hadde TkMN også i 2017 en utvekslingsstudent fra UMCG (Nederland). Studenten hospiterte både på klinikk- og forskningsavdelingen. 

Kurs og foredrag arrangert av TkMN

MDV6006 Forskning og kvalitetsarbeid i tannhelsetjenesten. Kurs i regi av NTNU og TkMN 23 studenter ble tatt opp i 2017. Deltakere til kurset kommer fra hele Norge, både tannpleiere og tannleger fra offentlig og privat tannhelsetjeneste. Samtlige studenter tok eksamen og besto. Omfang av kurset er 2 x 2 dager (2. - 3. mars og 27. - 28. april 2017), med eksamen. Kurset gir 24 timer uttelling i NTFs videreutdanningssystem og 7.5 studiepoeng ved NTNU.

I forbindelse med datainnsamlingen i HUNT4Tannhelse, HUNT4 70+ og Ung-HUNT4 har spesialister og forskere ved TkMN vært involvert i omfattende kurs- og opplæringsaktiviteter for tannhelsepersonell i Den offentlige tannhelsetjenesten og personell i hjemmetjenesten i Nord-Trøndelag og ved sykepleierutdanningen ved Nord Universitet. Tema har vært svært variert; kariesregistrering, perio- og lommedybdemålinger, radiologi, spyttprøve som biologisk prøvemateriale, kliniske foto, forskningsetikk, kartlegging av ernæringsstatus og munnhelse blant eldre og ernæring og munnhelse i et folkehelseperspektiv.

Innen tilrettelagt behandling, TOO og TBIT, er det gjennomført en rekke kurs og foredrag. I TOO er det gjennomført 3-dagers kurs for nye TOO-team, TOO-samlinger nasjonalt, samt oppfølgingsdager for paraplyteam. TBIT har blant annet gjennomført 2-dagers opplæring for Trygge Tannteam for ansatte i Den offentlige tannhelsetjenesten, holdt kurs for offentlig tannhelsetjeneste i Lyngdal og på Røros samt presentert TBIT-prosjektet på Fylkestannlegemøte som ble avholdt Molde.

Spesialister ved TkMN har ellers bidratt med en rekke kurs og foredrag innen fagfeltene endodonti, pedodonti, periodontitt, gingivale retraksjoner, strålevern og CBCT i regionen.

Kurs og foredrag med deltakelse fra TkMN

Gjennom deltakelse på kurs og foredrag, får de ansatte ved TkMN utvikle egen kompetanse som vil komme det tannhelsefaglige miljøet i regionen til gode. I tillegg vil deltakelse på kurs bidra til at de ulike organisasjonene i større grad inkluderer tannhelse som en naturlig del av nedslagsfeltet.

Totalt har ansatte ved TkMN deltatt i over 30 ulike internasjonale og nasjonale kurs og seminarer. Flerfaglighet er et kjennetegn for TkMN og det er stor variasjon innen tema og type kurs som inkluderer klinisk forskning, kurs i infiltrasjonsanestesi, ernæring, klinisk odontologi, tannpleie, folkehelsearbeid, odontofobi, grunnleggende traumeforståelse, vold og overgrep, opprettelse og bruk av kvalitetsregistre, geriatri og gerodontolgi, etikk vedrørende tilbakemeldingspraksis i forskning, modellering av komplekse biologiske nettverk, forskningsformidling, litteratursøk og statistikk. 

Spesialistutdanning

For å ivareta befolkningens behov for spesialistbehandling, skal TkMN bidra aktivt til at flere tannleger tar videreutdanning som spesialisttannlege.

Spesialistkandidat i kjeve- og ansiktsradiologi hadde deler av praksisperioden sin på TkMN/St. Olavs Hospital fram til avsluttende eksamen medio juni 2017 etter avtale med UiO. 

Fra og med medio august 2017 er én spesialistkandidat i oral protetikk tilknyttet TkMN og er tatt opp til utdanningen ved UiO. Hun vil ha deler av praksisen sin på TkMN etter nærmere avtale med UiO. 

I 2017 har vi hatt én kandidat for prekvalifisering til spesialistutdanning som hospiterer og assisterer hos oral kirurgene ved TkMN. Søknad om opptak til spesialistutdanning i oral kirurgi er sendt til Universitetet i Bergen.

Økonomi

Etter å ha ført regnskap etter kommunale prinsipper siden oppstarten, gikk TkMN over til regnskapsloven fra 1. januar 2017.

background.jpg

I tillegg ble den økonomiske strukturen i selskapet endret med innføring av nye avdelinger og prosjektoppsett. Dette har ført til bedre oversikt og forutsigbarhet, samtidig som strukturen ivaretar regelverkene både innen merverdi-kompensasjon og konkurranse med det private markedet.

TkMN har et godt økonomisk resultat, spesielt tatt i betraktning at senteret fortsatt er i en oppstartsfase med investeringsbehov. Den kliniske staben har økt også i 2017, og det er fortsatt behov for investeringer og økte driftsutgifter i form av ansettelser og tjenester før man kan forvente at disse gir tilstrekkelig inntekter.

TkMN hadde i 2017 inntekter på omtrent kr 52 millioner, og omtrent 70 % av disse kommer fra to ulike tilskuddsordninger fra Helsedirektoratet, «Tilskudd til etablering og drift av regionale odontologiske kompetansesentre» og «Tannhelsetilbud til tortur- og overgreps-utsatte og personer med odontofobi». Pasientinntekter utgjør omtrent 21 %, mens eier-bidragene utgjør i underkant av 3,5 %.

TkMN har et driftsresultatet på kr 1 509 084, mens sum overføringer er på kr 1 666 811. Sum egenkapital og gjeld er på kr 28 561 653. 

 

Regnskap og revisjon

Regnskapsføring ivaretas av Admento AS og revisjon utføres av autorisert revisor i ES Revisjon. 

 

Årsregnskap

TkMN har et positivt driftsresultat på kr 1 509 084.
Etter finansinntekter og finanskostnader er årets resultat på kr 1 666 811.

 

Inntekter

Totale eksterne driftsinntekter utgjør kr 52 310 763 hvor 70 % av beløpet er tilskudd fra Helsedirektoratet, 21 % er tannlegeinntekter og 3,5 % er tilskudd fra eierne. Moms-kompensasjon, prosjektinntekter og andre tilskudd utgjør 5,5 %. 

I tillegg gjennomføres interne overføringer mellom avdelingene for å ivareta riktig fordeling av kostnader. Totale inntekter inkludert interne overføringer er kr 56 078 050.

Sammenlignet med regnskap for 2016 har inntektene økt med kr 22 629 864, noe som utgjør en total økning på 76 %. Tilskudd fra Helsedirektoratet økte med 61%, pasientinntekter økte med 106% og overføring fra eierne økte i henhold til deflator med 3%.

 

Kostnader 

Totale kostnader unntatt interne overføringer utgjør kr 48 569 956. Sammenliknet med 2016 har kostnadene økt med kr 17 685 545, og økte lønnsutgifter inkludert sosiale kostnader utgjør kr 7 439 768. Totale kostnader inkludert interne overføringer er kr 54 568 966.

 

Tilskuddsordninger

TkMN mottar tilskudd fra Helsedirektoratet gjennom to ulike tilskuddsordninger - Etablering og drift av regionale odontologiske kompetansesentre, samt Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatt og personer med odontofobi. I tillegg mottar senteret driftstilskudd fra eiere.

TkMN ønsker i fremtiden å posisjonere seg for å kunne søke, og få innvilget, tilskudd fra andre ordninger innen helsedirektoratets portefølje, forskningsrådet og andre organisasjoner.

Sykefravær, likestilling og miljøpåvirkning

background.jpg

Sykefravær 

Totalt sykefravær for TkMN i 2017 er på 3,7 %, hvorav 2,1 % er langtidsfravær hovedsakelig i forbindelse med svangerskap. Ingen av sykemeldingene er arbeidsrelaterte. 

 

Likestilling

TkMN har en svak overvekt av kvinner i styrende verv og en overvekt av kvinner i ledelsen av senteret. Basert på antallet stillinger er kjønnsfordelingen blant de ansatte 77 % kvinner og 23 % menn.  Det anses likevel ikke å være behov for likestillingstiltak ved TkMN på det nåværende tidspunkt, da kjønnsfordelingen blant de ansatte i stor grad kan forklares ut fra tilgangen til utdannet helsepersonell. Som eksempel her kan nevnes tannhelsesekretærer, som er en sentral yrkesgruppe ved TkMN. På landsbasis har denne yrkesgruppen en kjønnsbalanse med 99 % kvinner og 1 % menn. Ujevn kjønnsbalanse i virksomheten tilskrives derfor ikke forskjellsbehandling.

 

Innvirkning på det ytre miljø

TkMN har, som de aller fleste selskaper, påvirkning på det ytre miljø, for eksempel gjennom forbruk av engangsutstyr til pasientene. Det er begrensede muligheter til å redusere bruken av dette, da det er en nødvendig del av pasientbehandlingen. Kildesortering av emballasje og god avfallshåndtering er viktig for å redusere påvirkningen på det ytre miljøet. Videre innebærer den kliniske driften avfall som krever egen avfallshåndtering. TkMN har gode rutiner for dette. 

Vurdering av framtidsutsikter

TkMN er nå i overgang mellom etableringsfase til driftsfase, og dette gjør seg gjelder i alle senterets avdelinger. 

background.jpg

På klinikken vil TkMN i løpet av det kommende året ha alle odontologiske spesialiteter tilgjengelig, og hovedfokus vil være på ordinær drift og pasientbehandling. I strategiplanen er det satt mål om ett årsverk innen alle odontologiske spesialiteter innen 2021, så rekruttering vil fortsatt være en del av fokusområdet. For å lykkes med klinikken vil det fremover være essentielt for TkMN å synliggjøre hvordan senteret er et viktig supplement til både tannhelsetjenesten og øvrig helsetjeneste i regionen. 

Også i avdeling for tilrettelagt behanding har det vært lagt ned mye arbeid i rekruttering og komptanseoppbygging. Det er ved utgangen av 2017 nærmere 15 måneder ventetid for å komme inn til pasientbehandling. I tiden framover blir det viktig å redusere ventetiden ved å øke kapasiteten i behandlerteamene, samt prioritere pasientbehandling framfor andre aktiviteter. I strategiplanen har TkMN satt et mål om å redusere pasientenes ventetid til tre måneder. Regelverket for tilrettelagt behandling ble endret ved årsskiftet 2017/2018, og det vil være viktig fremover for TkMN å tilpasse prioriteringer og aktiviteter i henhold til føringene fra sentrale myndigheter. Undersøkelser så langt viser at behovet for tilrettelagt behandling er stort, og vi tror det vil komme flere endringer og justeringer i regelverket for å imøtekomme behovet for denne type pasientbehandling.

Forskningsavdelingen har allerede etablert mange prosjekter og mye data er samlet inn. En viktig jobb fremover blir å holde oppe kontinuiteten i datainnsamlingen, samt analysere og publisere data som er innsamlet. Pågående prosjekt gir også opphav til nye viktige problemstillinger og en viktig jobb vil være å legge til rette for oppfølgingsprosjekt slik at våre data utnyttes maksimalt. Det vil derfor være fokus på å definere nye prosjekter og søke finansiering av disse. I henholdt til strategiplanen er en av ambisjonene framover å kunne finansiere forskningsprosjekter ved hjelp av ekstern finansiering. Helhetlig og flerfaglig forskning i samarbeid med de ulike forskningsmiljøene i regionen vil stå sentralt, og TkMN har i så måte en unik mulighet til å oppnå dette gjennom et allerede etablert nært samarbeid med sentrale helseaktører og utdanningsinstitusjoner. Forskningsavdelingen ved TkMN vil fortsette å knytte nye allianser med ulike fagfelt ved å være tilstede på ulike arenaer hvor relasjoner knyttes og bygges. 

TkMN samarbeider med flere sentrale helseaktører og utdanningsinstitusjoner i regionen, hvorav samarbeidet med St. Olavs Hospital og NTNU er det mest etablerte og omfattende. De ulike samarbeidspartnerne gir TkMN gode muligheter til å bygge opp en solid flerfaglig plattform for undervisning og forskning innen tannhelse i en region hvor det ikke er etablert et odontologisk fagmiljø. Dette bidrar til at TkMN kan ta skrittet opp mot å bli den sentrale aktøren innen tannhelsekompetanse i regionen. 

Organisasjonen talte ved årets utgang 40 ansatte, og det ble i løpet av 2017 klart at vi har vokst ut av lokalene våre i Klæbuveien 70. Samtidig signaliserte NTNU et ønske om å avslutte leieforholdet med TkMN og overta lokalene selv for å kunne samlokalisere økonomifagene i forbindelse med fusjonsprosessen. I desember ble det fattet vedtak om flytting til større lokaler i Miljøbygget, Teknobyen i løpet av 2018. Fremtidsutsiktene tilsier fortsatt noe økt aktivitet og dermd en økning av antall ansatte opp mot til 50 årsverk de neste årene. 

Av organisatoriske utfordringer er det direktørstillingen som har vært gjenstand for flest utskiftinger siden oppstarten av senteret. Senteret har nå den fjerde direktøren på fem år, nåværende direktør er konstituert. Det er behov for mer stabilitet i ledelsen av senteret. Styrets sammensetning og fast ansettelse av direktør vil være viktige faktorer for å bidra til mer stabilitet. Endring av eierstruktur vil også være et viktig organisatorisk element fremover.

Fram til 2017 har TkMN hatt tre eiere. Med sammenslåing av Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommune til Trøndelag, er det fra 2018 to eiere. Når Møre og Romsdal fylkeskommune går ut som eier av selskapet fra 2019, vil Trøndelag stå igjen som eneste eier. Dette betyr at det blir en organisastorisk endring av selskapet som ikke lenger kan være et interkommunalt selskap (IKS). Det er avgjørende for senteret at Trøndelag fylkeskommune som eneste eier ser verdien av selskapet og hvordan TkMN kan bidra til at fylkeskommunen oppfyller sitt samfunnsoppdrag innen tannhelse. En økonomisk forpliktelse fra eieren vil også være sentralt for senterets videre utvikling.

Satsingen på de regionale odontologiske kompetansesentrene er forankret i stortingsmelding og jevnlig nevnt i statsbudsjettene, og TkMN har sin finansiering i hovedsak fra statlige tilskuddsmidler. Dette gjør at usikkerheten rundt videre drift er vesentlig mindre enn både regionreform, kommunereform og oppgaveoverføring skulle tilsi. TkMNs fremtid avhenger i hovedsak av hvilken grad TkMN selv klarer å vise at institusjonen ivaretar sin rolle og blir den sentrale drivkraften organisasjonen skal være innenfor tannhelsetjenesten i Midt-Norge. Nøkkelordet er å legitimere sin eksistens og vise både eieren og finansieringskilder viktigheten av å satse videre på virksomheten.

Informasjon om
kontaktpersoner

 

Tone Natland Fagerhaug
Konstituert adm. direktør
Tlf. 476 05 808
tone.natland.fagerhaug@tkmidt.no

Hege Ertzaas Fossland
Assisterende direktør
Tlf. 934 37 997
Hege.fossland@tkmidt.no

Astrid Jullumstrø Feuerherm
Fungerende forskningsleder
Tlf. 986 37 364
astrid.j.feuerherm@tkmidt.no

Anders Vennatrø
Konstituert klinikkleder
Tlf. 957 24 543
anders.vennatro@tkmidt.no

 

Firmainformasjon

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS
Klæbuveien 70 7030 Trondheim

Tlf. 941 33 180
Org. nummer 995 442 345

E-post post@tkmidt.no
www.tkmidt.no

background.jpg