Voestes aejkien baeniedåakteren luvnie

Voestes aejkien baeniedåakteren gåajkoe mïnnedh maahta dovne naa gieltegs menh aaj ovnohkens årrodh, juktie baeniedåaktere edtja baenide vuartasjidh.

Ryöjredimmie

Åvtelen baeniedåakteren gåajkoe mïnnedh dle maahta daerpies daejredh mij edtja baeniedåakteren luvnie heannadidh. Baeniedåakteretæjmoen åvtelen dle maahta dïhte maana pryövedh njaelmiem geehpedh/gaahpasjidh guelmiedahken åvtelen mearan ektesne baenide ryökneden. Soptsesh stovlen, laamhpan jïh dan ohtje ohtje guelmiedahken bïjre maam baeniedåaktere pråvka gosse baenide gïehtjede. Maahta sån naemhtie sjïdtedh baeniedåaktere tjuara joe voestes aejkien såålemehtedh.

Jearsoesvoete

Daate voestes aejkien baeniedåakteren luvnie lea maadthvåarome guktie jearsoesvoetem maanan jïh baeniedåakteren gaskem sjædta.

Baeniesåjhterh jïh baeniedåakterh sijhtieh gaajhkem darjodh guktie hijven domtese maanese sjædta. Dïhte maana dïhte åejviealmetje, jïh dïhte mij maanam dahkoe dåerede sæjhta vueptiestidh dah baeniehealsoebarkijh sijhtieh åvtemes maanine soptsestidh. Dah sijhtieh guhkiem maanine soptsestidh guktie jearsoesvoetem dej gaskem tsegkieh.

Joekoen vihkeles dïhte gie maanam baeniedåakteren gåajkoe dåerede lea raeffeles jïh ij jïjtje bïllh.  Ektesne maehteden åvtelen soptsestidh maam edtjeden baeniedåakteren luvnie darjodh guktie hijven maanese domtoe.

Maanan baeniehealsoe

Dijjieh bïevnesh jïh bïhkedimmieh åadtjode guktie maanan baenide geehtedh. Dïhte byjjes baeniehealsoefaaleldahken dïedte lea bïhkedidh guktie edtjede dam buektiehtidh. Gihtjh jis maam angkeni baeniej bïjre funhterdh- gihtjh seamma maam. Bieljelh skïemtjelassi bïjre, daalhkesi bïjre jallh haesteme beapmoen bïjre. Daate vihkeles bïevnesh maanan baeniehealsoen bïjre.