Retningslinje

Retningslinje for overføring av pasienter fra tverrfaglig behandlerteam til private tannbehandlerteam i TOO-prosjektet.

Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) deltar i det nasjonale prosjektet TOO som tilbyr tilrettelagt behandling og angstbehandling for pasienter som har vært utsatt for Tortur, Overgrep, vold i nære relasjoner eller som har Odontofobi. Målet med behandlingstilbudet er å gjøre tannbehandling gjennomførbar, håndterbar og forutsigbar for pasienten. Prosjektet finansieres av Helsedirektoratet gjennom en egen, årlig tilskuddsordning.

TOO-prosjektet skal rapportere til Helsedirektoratet ift. pasientaktiviteten og alle tannbehandlerteam blir derfor en gang i året bedt om å rapportere på fastsatte punkter.

Pasientbehandling i TOO

Behandlingen er hovedsakelig todelt hvor første del består av angstbehandling i tverrfaglig behandlerteam bestående av psykolog, tannlege/tannpleier og tannhelsesekretær. Angstbehandlingen gjennomføres normalt ved bruk av kognitiv atferdsterapi og eksponeringsterapi. Pasienten lærer å forstå sine angstreaksjoner, får kunnskap om tannbehandling og eksponeres for ulike elementer i tannbehandlings situasjonen. I tillegg utarbeides en mestringsplan i samråd med pasienten.

Tannbehandling som eventuelt gjennomføres i første del av behandlingsløpet er kun som et ledd i eksponeringsterapien. Andre del av behandlingen består av oral rehabilitering (tannbehandling) i tannbehandlerteam bestående av tannlege/tannpleier og tannhelsesekretær. Kompetansesenteret utfører noe oral rehabilitering i egen organisasjon. Dette er i hovedsak pasienter med behov for tannbehandling i narkose, samt pasienter me behov for spesialistbehandling.

Vi tilbyr i utgangspunktet ikke akutt tannbehandling ved TkMidt. Pasienter med akutt behandlingsbehov ivaretas av henviser frem til de er inkludert i prosjektet. Om pasienten selv har tatt kontakt med TOO, viderehenvises de til samarbeidsklinikker som har gått kurs og som skal være i stand til å ivareta engstelige pasienter. De vil, frem til de er inkludert i prosjektet, selv måtte dekke utgifter ved akutt tannbehandling.

Om akutt tannbehandlingsbehov oppstår etter at pasienten er inkludert i TOO, behandles pasienten av tannbehandlerteam eller tverrfaglig behandlerteam og kostanden dekkes av TOO-midler.

Kompetansekrav for tannbehandlerteam

For å være tannbehandlerteam i TOO-prosjektet må teammedlemmene ha kunnskap om og interesse for, traumer og odontofobi. Pasientenes mestringsplan er sentral i behandlingen og tannbehandlerteamene må ha kunnskap om ulike mestringsstrategier og forplikte seg til å inkludere dem i tannbehandlingen. For å bli kvalifisert som tannbehandlerteam TOO er det et krav at man har deltatt på «kurs for tannbehandlerteam» som Kompetansesenteret tilbyr.

Det er en fordel, men ikke et krav å ha gjennomført NOFOBI-eksamen. Det er også mulighet for hospitering ved TkMidt, noe som også kan kvalifisere til godkjenning som behandlerteam i TOO.

Valg av tannbehandlerteam

Ved overføring av en pasient til godkjent tannbehandlerteam vil en vurdering av både pasient og behandler legges til grunn i hvert enkelt tilfelle. I tillegg vil følgende kriterier i prioritert rekkefølge legges til grunn for valg av tannbehandlerteam:

 • En pasient som er henvist av sin ordinære tannlege vil tilbakeføres til denne såfremt dette er et gjensidig ønske fra både pasient og tannlege og tannlegen har gått kurs i regi av TOO TkMidt.
 • Tannlege i geografisk nærhet til pasientens bosted.
 • Kapasitet i tannbehandlerteamet.

Økonomi

Ved oppstart i tannbehandlerteam vil det gå med noe tid til relasjonsbygging, gjennomgang av mestringsplan, undersøkelse, utarbeiding av behandlingsplan og gjennomgang av denne med pasienten, samt utarbeiding av kostnadsoverslag. Til dette kan det benyttes inntil 4 timer ved å bruke Trøndelag fylkeskommunes takst 905. For pasienter uten tannbehandlingsbehov kan det benyttes 2 timer til relasjonsbygging, gjennomgang av mestringsplan og undersøkelse ved å benytte takst 905. For private tannbehandlerteam bes det om å opprette en takst som benevnes 905 under diversetekst i Opus. Dette letter forståelsen av oversendte kostnadsoverslag.

Før oppstart av den orale rehabiliteringen, skal tannbehandlerteamene utarbeide en behandlingsplan med kostnadsoverslag ved bruk av de fylkeskommunale takstene i Trøndelag. Helsedirektoratets veileder «God klinisk standard» legges til grunn i planleggingen, og planen skal vurderes i henhold til 9 problemstillinger nevnt nedenfor. Behandlingsplaner som overstiger NOK 25 000 skal godkjennes av en nemnd ved TkMidt som består av tannlege med kompetanse innen implantatprotetikk, tannlege med erfaring fra tverrfaglig behandlerteam, periodontist samt TOO-koordinator (tannhelsesekretær) som administrativ ressurs.

Det skal i utgangspunktet benyttes stykkpris med offentlig takster. Pasientgruppen kan være tidkrevende og mestringsplanen skal ligge til grunn under tannbehandlingen. I enkelte tilfeller kan det derfor være mest hensiktsmessig å benytte timesats. Dette skal begrunnes i overslaget.

For pasienter med særlig stort behandlingsbehov eller utfordrende angstproblematikk kan det være vanskelig å gi et fullstendig kostnadsoverslag ved oppstart av oral rehabilitering. I disse tilfellene kan tannbehandlerteam sende til godkjenning et kostnadsoverslag over en innledende fase (f. eks for smertelindring og infeksjonseliminering), og deretter den endelige behandlingsplanen/kostnadsoverslaget.

Nemden skal vurdere behandlingsplanen på bakgrunn av følgende problemstillinger

 • Er behandlingen i henhold til God klinisk standard?
 • Har det blitt laget alternative behandlingsforslag?
 • Hvilke vurderinger lå til grunn for at behandler/pasient valgte det aktuelle behandlingsforslaget?
 • Har det blitt vurdert hvor lang tid behandlingen skal ta?
 • Har behandler tatt noen forbehold i behandlingsplanen?
 • Stemmer kostnadsoverslaget med aktuelle satser?
 • Anser man at pasienten er skikket til å gjennomføre behandlingen?
 • Anser man at pasienten har nødvendig evne og vilje til egenomsorg/hygiene for å ivareta behandlingen?
 • Anser man at pasienten er i stand til å følge opp behandlingen samt fremtidig vedlikehold?

Vurderingene skal bygge på opplysninger i pasientjournalen, røntgen og/eller andre bilder, modeller, eller eget vurderingsskjema. Utgifter for utført tannbehandling dekkes av statlige tilskudd til prosjektet.

Andre fag