Too Team

Introduksjon

Tilrettelagt behandling for mennesker utsatt for Tortur, Overgrep og/eller har Odontofobi.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet siden 2012 gitt årlige tilskudd til etablering av tilrettelagt tannhelsetilbud TOO. Målet er å bygge opp behandlerteam i den offentlige tannhelsetjenesten, samt å øke kunnskap og samle erfaringer med denne pasientgruppen. Dette vil danne kunnskapsgrunnlag for hvordan et senere permanent tilbud utformes.

Kompetansesenteret Tannhelse Midt tilbyr gratis angstbehandling og tilrettelagt tannbehandling for personer som har vært utsatt for tortur, overgrep/vold i nære relasjoner, eller som har sterk odontofobi (sterk grad av tannbehandlingsangst).

Det er etablert spesialteam (TOO-team) for pasienter med behov for et tilrettelagt tannhelsetilbud. Teamene består av psykolog, tannlege og tannhelsesekretær.

Teamene tilbyr primært angstbehandling med det formål at pasienten på sikt skal kunne motta tannbehandling på vanlig måte. De fleste av våre pasienter klarer å gå regelmessig til ekstern tannlege etter behandlingen hos oss. Tannbehandling kan tilbys av TOO-teamet, men kun når dette vurderes som en hensiktsmessig del av angstbehandlingen. Pasienten tilbys inntil 10 behandlingstimer, inklusive utredning. Angstbehandling og eventuell tannbehandling er gratis.

Hva er tannbehandlingsangst

Hva er tannbehandlingsangst, hva er årsakene og hvor er det hjelp å få?

Når angstbehandlingen avsluttes hos oss, vanligvis etter 5-8 timer hos tannteamet, overføres pasienten til «paraplyteam», lokale tannteam som har fått opplæring i behandling av redde pasienter. Vi i TOO-teamet skal sikre at paraplytannteamet får nødvendig informasjon om pasienten.

Våre arbeidsområder: Psykologfaglig arbeid i tannhelsetjenesten er nybrottsarbeid. Det viser artikkelen om tannhelse og psykiske lidelser psykologisk tidsskrift (5/2017). Vår kompetanse på traumeforståelse og angstbehandling er etter hvert svært etterspurt og vi har flere viktige arbeidsområder. En av arbeidsområdene er å drive utadrettet virksomhet og opplæring av tannhelsepersonell. Dette for å gi informasjon om tilbudet vårt, men også drive opplæring ift traumeforståelse, traumebearbeiding, klinisk kommunikasjon, angstbehandling og tilrettelegging under tannbehandling.

Det er en lærebok under arbeid i samarbeid med universitetet i Oslo, det odontologisk fakultet, som skal bidra til at studenter skal inneha nødvendig kunnskap i møte med sårbare pasienter i tannhelsetjenesten. Vi jobber med metodeutvikling for å sikre at sårbare pasienter blir ivaretatt under tannbehandling (mestringsplan, behandlingsplan, lager pasienthåndbøker og behandlerhåndbøker).

Vi gjør forskning og utvikler undersøkelser for å avdekke behovet for psykologfaglig bistand i tannhelsetjenesten, vi utvikler ny teknologi (APP og nettbasert angstbehandling) for å etablere et lavterskeltilbud og nå ut til flere pasienter. Det viktigste arbeidet gjøres med pasientbehandling, hvor vi både jobber individuelt og i team med tannhelsepersonell for å lære pasienter å kunne motta enkel tannbehandling og ivareta tannhelsen sin i et livstidsperspektiv, med kognitiv atferdsterapi som foretrukket tilnærming.

Ytterligere

 

Mestringsplan

Et verktøy man kan bruke for å for å sikre at tannhelseteamet og pasienten er enige om rammene for behandlingen. Målet er å sikre et godt samarbeid under tannbehandlingen og lage en skreddersydd oppskrift på hvordan pasienten ønsker og trenger å bli møtt og behandlet.

Psykologisk behandlingsplan

Et verktøy som fungerer som en kvalitetskontroll for å sikre at pasient og tannhelseteam jobber mot det samme målet og har avklarte forventinger til behandlingen. Behandlingsplanen skal også sikre at pasienten til enhver tid er oppdatert på plan for neste time

 
 

Pasienthåndbok

En håndbok som TOO-pasienter får med seg under utredning ved TOO. Denne består av lettfattelig kunnskap om TOO-prosjektet, angst og traumer, angstbehandling, aktuelle tilrettelegginger og mestringsplan.

Behandlerhåndbok

En håndbok til tannhelsepersonell med forskningsbasert kunnskap om angst/traumer, angstbehandling og aktuelle tilrettelegginger under tannbehandling. Manuskriptet frigis til alle i TOO i løpet av våren 2017.

 
 

App-utvikling

Appen skal fungere som et selvhjelpsverktøy for denne gruppen. Målet er å nå ut til den delen av befolkningen som har mild- og moderat tannbehandlingsvegring (<55 %). Vi jobber med å implementere appens ulike funksjoner og er planlagt lansert høst 2017.

Lærebok «Tannhelsepsykologi»

En lærebok for tannleger under utdanning eller som kompetansehevende bok for tannhelsepersonell i sitt daglige arbeid. Et samarbeidsprosjekt for TOO nasjonalt, i regi av UiO og TkMN. Planlagt utgivelse med Gyldendal i løpet av 2017.

 
 

Behandlingsprotokoller

protokoller for ulike aktuelle tilstander (for eksempel brekningsrefleks) – skal tjene og sikre kunnskapsoverføring til tannhelsetjenesten.

 
 

TOO Ansatte

 

Lena Myran

Teamleder TOO
Klikk for å vise e-post

 

Ragnhild Hagen

Psykologspesialist TOO
Klikk for å vise e-post

 

Geir Haukeland

Tannlege
Klikk for å vise e-post

 

Brit Rye Heggem

Tannhelsesekretær
Klikk for å vise e-post

 

Hanne Bach

Tannlege
Klikk for å vise e-post

 

Gunnfrid Alrek

Tannlege
Klikk for å vise e-post

 

Siri Uthus

Tannhelsesekretær/narkosebehandling
Klikk for å vise e-post

 

Kjellrun Reitan Nordtømme

Tannlege
Klikk for å vise e-post

 
 
 
greylight.png