Reiseutgifter

Retningslinje for dekking av reiseutgifter i forbindelse med behandling i tverrfaglig behandlerteam og tannbehandlerteam for pasienter inkludert i TOO-prosjektet

I henhold til regelverket for tilskuddsordningen Tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi (TOO) gjelder følgende retningslinje for dekking av reiseutgifter:

Det gis tilskudd til pasienters reiseutgifter ved nødvendig psykolog- og tannbehandling med fratrekk av egenandel tilsvarende egenandelen for reiseutgifter for personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven.

Dette betyr at personer som omfattes av TOO-tilbudet betaler samme egenandel for reise som fylkeskommunene har bestemt at de prioriterte gruppene (jf. tannhelsetjenesteloven) skal betale. Utgifter som overstiger egenandelen dekkes av TOO-midler.

Pasienten har rett til dekning tilsvarende taksten for billigste reisemåte med rutegående transportmiddel eller bruk av privat bil. Utgifter til drosje dekkes kun dersom pasientens helsetilstand gjør det nødvendig og det ikke eksisterer passende rutegående transport. Ved bruk av drosje betaler pasienten bare egenandelen og restbeløpet faktureres TOO. Bruk av drosje må avtales med klinikken på forhånd og behovet ønskes bekreftet av fastlege.

TOO dekker ikke reiseutgifter dersom avstanden til tannklinikken er mindre enn 10 km én vei. Unntatt denne bestemmelsen er pasienter som på grunn av helsetilstand må ha drosje. Hvis pasient og reiseledsager har brukt bil, dekkes kun én standardsats per kilometer.

Det dekkes ikke utgifter til parkering eller piggdekkgebyr.

Standardtakst ved bruk av egen bil: kr 2,90 pr km

Egenandel: kr 164 pr. reisevei. Folketrygdens frikort gjelder ikke.

Beløp under 300 kr utbetales ikke, men det kan sendes inn krav for flere reiser samme kalenderår, som til sammen gir rett til refusjon av 300 kr eller mer.

Praktiske forhold: Pasienten fyller ut TOO Midt-Norges standardiserte skjema for dekking av reiseutgifter som pasienten får på tannklinikken. Denne skal attesteres av klinikkpersonalet. Kvitteringer for anvendt transport legges ved. Skjema for refusjon av reiseutgifter skal innsendes fortløpende og samme kalenderår som behandlingen har funnet sted.

Attestert krav med bilag merkes med TOO leveres på klinikken eller sendes:

Kompetansesenteret Tannhelse Midt v/Tonje Tollan

Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim

Skjema for refusjon av reiseutgifter for TOO-pasienter i tannbehandlerteam
Skjema for refusjon av reiseutgifter for TOO-pasienter i tverrfaglig behandlerteam