Retningslinje for utskriving av TOO

Hvor lenge har TOO-pasienter rettigheter i prosjektet?

Pasienter som er inkludert i TOO-prosjektet, og som har gjennomgått angstbehandling i tverrfaglig behandlerteam*, har om hovedregel rettigheter i prosjektet frem til:

  1. Tannsettet er rehabilitert jamfør «god klinisk standard».
  2. Pasienten mestrer tannbehandling innenfor ordinær tannhelsetjeneste.

Spesifiseringer

Ved oppstart i tannbehandlerteam vil det gå med noe tid til relasjonsbygging, gjennomgang av mestringsplan, undersøkelse, utarbeiding av behandlingsplan og gjennomgang av denne med pasienten, samt utarbeiding av kostnadsoverslag. Til dette kan det benyttes inntil 4 timer ved å bruke Trøndelag fylkeskommunes takst 905.

Før oppstart av den orale rehabiliteringen, skal tannbehandlerteamene utarbeide en behandlingsplan med kostnadsoverslag ved bruk av de fylkeskommunale takstene i Trøndelag. Kostnadsoverslag skal godkjennes av nemnd v/ overtannlege Elisabeth Sæther, Steinkjer tannklinikk eller nemd v/ TkMidt før behandlingen påstartes. Helsedirektoratets veileder «God klinisk standard» legges til grunn i planleggingen.

  • Smerteog infeksjonsbehandling kan påstartes uten søknad.
  • Detbes om skriftlig søknad på rehabiliteringen før behandlingen igangsettes dersombehandlingen omfatte
  • noen form for fast protetikk,
  • noen form for avansert avtakbarprotetikk (kombinasjonsarbeider = fast- og avtakbar protetikk i kombinasjon)
  • endodontisk behandling distalt for5’ere (på pilarer med god prognose)

Søknaden skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at nemden får et godt vurderingsgrunnlag; herunder røntgenbilder, skriftlig vurdering av helsetilstand/compliance og annen relevant informasjon som f.eks. kliniske foto. Nemden behandler søknader med bakgrunn i Helsedirektoratets veileder «God klinisk praksis». Implantater er ikke den primære behandlingen som velges i TOO-regi. I særskilte tilfeller kan implantater likevel vurderes, f.eks. enkelttannsimplantater i overkjevens front der nabotenner er intakte. For pasienter med særlig stort behandlingsbehov eller utfordrende angstproblematikk kan det være vanskelig å gi et fullstendig kostnadsoverslag ved oppstart av oral rehabilitering. I disse tilfellene kan tannbehandlerteam sende til godkjenning et kostnadsoverslag over en innledende fase (f. eks for smertelindring og infeksjonseliminering), og deretter den endelige behandlingsplanen/kostnadsoverslaget.

Pasienten skrives ut av TOO-prosjektet når tannsettet er ferdig rehabilitert og har mestret denne behandlingen. Pasienter med periodontitt rehabiliteres på lik linje med andre pasienter før utskriving. Vedlikeholdsfasen dekkes ikke av TOOmidler.

Pasienter som ved overføringstidspunktet ikke har tannbehandlingsbehov innvilges 4 timer til relasjonsbygging, gjennomgang av mestringsplan samt klinisk undersøkelse i løpet av en 6mds periode.

Etter endt tannbehandling sender tannbehandlerteamet en kortfattet epikrise tilbake til tverrfaglig behandlerteam. Pasientene skrives formelt ut av prosjektet av psykolog ved tverrfaglig behandlerteam.

Etter utskriving av TOO-prosjektet kan pasienten selv velge å fortsette hos tannbehandlerteamet som ordinært betalende pasient. Det er viktig med regelmessig oppfølging også i framtiden for å forhindre tilbakefall. Avtal alltid tidspunkt for ny time for å forhindre at pasienten faller tilbake til unnvikelse.

Flere av pasientene vil fortsatt ha behov for tilrettelegginger etter at de skrives ut av TOO. Økt tidsbruk er ikke uvanlig og kan avtales med, og faktureres, pasienten. Pasienten kan rehenvises til vurdering for ytterligere angstbehandling uten kostnad, men dette utløser ikke rettighet til ny kostnadsfri oral rehabilitering.

Vedrørende Ikke-møtt

Pasienten mister som hovedregel sine rettigheter i TOO ved 2 ikke-møtt uten å ha gitt beskjed. Hvis en pasient unnlater å møte til oppsatt time kan denne faktureres TOO. Etter første gangs ikke-møtt, skal tannbehandlerteam opplyse pasienten om konsekvensen av å ikke møte opp, samt informere Tverrfaglig behandlerteam om at pasienten ikke møter opp. En pasient som for andre gang ikke møter til oppsatt time, ekskluderes i utgangspunktet fra videre behandling i prosjektet og melding om dette sendes Tverrfaglig behandlerteam.

No items found.