2023 Årsrapport

God tannhelse - Godt liv
Last ned PDF

Høydepunkter i 2023

TkMidt har i 2023 produsert bedre enn noen gang tidligere. Økte bevilgninger er blitt omsatt i flere ansatte og bedre tjenester til innbyggerne i regionen.

Kompetansesentrene har i 2023 blitt evaluert med resultat at man har stor grad av måloppnåelse. Arbeidet med å finne plass til flere ansatte for fortsatt fremtidig vekst er startet med Mulighetsstudien.

Året kjennetegnes av stabilitet og utvikling med følgende høydepunkter i avdelingene.

Spesialistklinikken har innenfor de fleste disipliner hatt en økning av antallet henvisninger og behandlede pasienter. At TkMidt har hatt en spesialistkandidat i desentralisert praksis i oral kirurgi med veileder gjennom hele året, har medført at flere pasienter har fått behandling. Den økte kapasiteten innen oral kirurgi har videre medført økt etterspørsel og flere henvisninger. Stabiliteten i leveransen av endodonti-tjenester har medført større etterspørsel.

Forskningsavdelingen har på nytt klart å overgå fjorårets produksjon av antall publiserte artikler med god margin. TkMidt har hatt sin første disputas, og har dermed fått sin første doktorgrad registrert i statistikken. Det er rekruttert post-doktor stillinger ved forskningsavdelingen, og avdelingen er derfor i vekst både når det gjelder ansatte og antall prosjekter.

I avdelingen for tilrettelagt behandling er det jobbet mye både på regionalt og nasjonalt nivå for å utligne behandlingstilbudet. Avdelingen har på tross av stor utskifting av psykologer klart å opprettholde og samtidig øke antallet pasienter i behandling og antallet ferdigbehandlete. Satsningen på TOO-ordningen fra 2022 med utbygging av tilbudet har resultert i flere tverrfaglige team og økt behandlingskapasitet. I TBiT har mange fylker vist interesse etter lang tid med markedsføring fra TkMidt. 12 av 15 fylker har vært representert i de møter om TBiT som har vært arrangert. TkMidt har tilført mer ressurser i form av flere ansatte til TBiT, både i det nasjonale og i det regionale arbeidet, for å møte behovet.

Administrasjonen har jobbet godt og hardt. Her har fokuset vært på å ha gode rutiner og utvikle verktøy for å forenkle og rasjonalisere arbeidsoppgavene. Innføringen av elektronisk tidsregistrering er et eksempel på dette. Det har gjennom hele året blitt jobbet med utvikling av organisasjonen, evalueringen av kompetansesentrene har vist at TkMidt er på riktig vei.

Introduksjon til virksomheten

Kompetansesenteret Tannhelse Midt Trøndelag FKF (TkMidt), er ett av fem odontologiske kompetansesenter i Norge.

Kompetansesenteret er organisert som et fylkeskommunalt foretak eid av Trøndelag fylkeskommune. TkMidt leverer tjenester innenfor spesialisert og tilrettelagt tannbehandling, forskning og kompetanseheving innenfor odontologi.

Samfunnsoppdraget

TkMidts samfunnsoppdrag er å sikre befolkningen i Midt-Norge tilgang til spesialiserte tannhelsetjenester slik at fylkeskommunen har et godt spesialisttilbud for pasienter med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. Samfunnsoppdraget innebærer i tillegg å arbeide for et kunnskapsløft innen tannhelse til nytte for den utøvende helsetjenesten og slik komme befolkningen til gode.

Organisasjon

Ved utgangen av 2023 besto TkMidt av 73 ansatte jevnt fordelt på avdelingene Spesialistklinikk, Tilrettelagt behandling og Forskningsavdeling. Avdelingslederne er underordnet administrerende direktør Patrik Cetrelli, som i tillegg leder foretakets administrasjon.

TkMidts styre i 2023

Styreleder
Steinar Aspli
Nestleder
Hanne Moe Bjørnbet
Styremedlem
Svein Otto Nilsen
Styremedlem
Marthe Tronstad Dahl
Styremedlem
Björn Gustafsson
Styremedlem
Marit Næss
Ansattrepresentant
Astrid Feuerherm
Med utgangspunkt i Stortingsmelding 35 (2006-2007) og regelverk for tilskuddsordningen «Etablering og drift av regionale odontologiske kompetansesentre» legges følgende intensjoner for senteret til grunn:
Være henvisningsinstans og øke tilgjengeligheten til spesialisttannlegetjenester for befolkningen i regionen
Bidra til forskning og faglig utvikling i tannhelsetjenesten i offentlig og privat sektor
I samarbeid med odontologiske læresteder tilby klinisk praksistrening for tannleger under spesialistutdanning
Drive etterutdanning av tannhelsepersonell, samt rådgivning overfor tannhelsetjenesten og befolkningen
Bidra til et godt tannhelsefaglig utdanningsmiljø i regionen

Måloppnåelse innenfor kjerneområdene

TkMidts oppdrag har sin opprinnelse i Stortingsmelding 35 (2006-2007).TkMidts strategi- og handlingsplaner retter seg mot dette samfunnsoppdraget og deler opp våre overordnende mål til mindre og mer konkrete delmål.

Målene for TkMidt er definert både overordnet, og for hver avdeling. Oppsummeringen av alle gjennomførte aktiviteter i 2023 viser at det er meget høy grad av måloppnåelse.

Kort oppsummert for 2023:

 • Spesialistklinikken har hatt en økning i antall henvisninger i alle disipliner (41% fra 2022)
 • Ventelistene i spesialistklinikken er i hovedsak betydelig redusert
 • Den første spesialistkandidaten har vært i desentralisert praksis
 • Økt hospitering i klinikken
 • Avholdt flere kurs innen ulike kliniske fagtema
 • Økt behandlerkapasitet i tilrettelagt behandling
 • Betydelig økning antall henvisninger
 • Opptrapping av nasjonal satsing for etablering av TBiT
 • Flere spesialistårsverk/timeverk spesialistklinikk/TOO
 • Kortere ventetid i flere disipliner spesialistklinikk/TOO
 • Økt tverrfaglig forskerkompetanse
 • Første doktorgrad avlagt
 • Flere forskerårsverk
 • Etablert post doktorstillinger
 • Økt antall publikasjoner i anerkjente tidsskrift, hvorav mange på høyeste poenggivende nivå
 • Etablert og gjennomført flere kurs om oral helse for ikke-odontologiske utdanninger
 • Høy grad av kursaktivitet i TOO
 • Prekvalifisering av kandidater til spesialistopptak
 • Opptak av kandidater til spesialisering i periodonti, kjeveortopedi og oral kirurgi

Pasientbehandling

Samfunnsoppdraget er å bedre tilgangen på spesialisttannhelsetjenester og tverrfaglig behandling til innbyggerne i regionen.

TkMidt har hatt tilgang på alle odontologiske spesialiteter i spesialistklinikken, og leverer etter etterspørsel i de fleste disipliner. Innen oral kirurgi og endodonti er det størst etterspørsel, og økningen i antall henvisninger har overgått den eksisterende produksjonskapasitet ved de tilgjengelige behandlerressurser.

Innen oral kirurgi og medisin har økningen i etterspørsel langt overgått den økningen i behandlingskapasitet desentralisert praksis av videreutdanningskandidat har medført.

Spesialistklinikken henv.202120222023
Pedodonti154174346
Kjeveortopedi491309
Protetikk212166108
Kirurgi147273803
Radiologi-177396
Endodonti58157186
Periodonti8577118
Henvisninger totalt70511541966

I 2023 har TkMidt hatt økt etterspørsel på spesialisttjenester. I løpet av året ble det totalt henvist 1966 pasienter til behandling i spesialistklinikken. Det er en økning med 41% sammenlignet med foregående år. Henvisninger fra den offentlige tannhelsetjenesten utgjør nesten 90% av den totale mengden henvisninger til spesialistklinikken.

Spesialistklinikken venteliste pas.202120222023Måneder
Pedodonti---1
Kjeveortopedi-22Ikke inntak
Protetikk-28-1
Kirurgi-322868
Radiologi----
Endodonti-1445
Periodonti---1

Ved årets slutt er det er flest pasienter innenfor kirurgi og endodonti som står på venteliste. Henvisninger prioriteres utfra behov og hastegrad.

Etablering av et mer stabilt tilbud har ført til bedret kapasitet og økt etterspørsel av TkMidts spesialisttjenester. Det vises på ventetiden til kirurgi og endodonti.

TOO opplevde i 2023 det største antallet henvisninger siden tilbudet ble etablert. I TBiT er det færre pasienter som er blitt henvist til en-til-en konsultasjoner med psykolog, de fleste pasientene får behandling av desentraliserte team i den offentlige tannhelsetjenesten under veiledning av TkMidts psykologer.

TOO202120222023
Henvisninger255310326
Vurdert av psykolog169203235
Ferdig i tverrfaglig team109161188
Ferdig i tannbehandlerteam163142236
Ansatte årsverk8,4511,413,2
Ferdig pr. årsverk12,914,114,2
TOO venteliste202120222023
Pasienter14316598
Uker--9

Ved årets slutt er det er flest pasienter innenfor kirurgi og endodonti som står på venteliste. Henvisninger prioriteres utfra behov og hastegrad.

Forskning og innovasjon

Forskningsavdelingen har hatt høy aktivitet i 2023 med stor produksjon, dette gjelder for avdelingens alle områder. Man har også klart å tiltrekke seg mer ekstern forskningsfinansiering.

TkMidt hadde sin første disputas i 2023 og fikk i løpet av året opprettet og besatt post doktor stillinger.
Forskning pågående202120222023
Artikler ferdig232132
Artikler pågående--16
Masterstudenter4106
Stipendiater667
Forskningspoeng201820192020202120222023*
Artikler1516232132
Publiseringspoeng0,33,87,215,215,9-
Nivå 204018,834,838,1-
Internasjonalt060387071-
Forskning utdanning201820192020202120222023*
Doktorgrader000001
Doktorgradspoeng00000-
Finansiering (1000 NOK)N/A01398201920323707
FinansieringspoengN/A01,422-
Forskningspoeng totalt0,323,848,5717,2117,96-

*Det mangler tall for 2023 pga. etterslep i det nasjonale systemet for måling av forsknings- og innovasjonsaktivitet i helseforetakene og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten (Helse- og omsorgsdepartementet), og fra CRIStin (Nasjonalt register over forskningspublikasjoner og forskningsresultater).

Prosjekter og publikasjoner

TkMidt har mange pågående prosjekter og det tilkom nye prosjekter også i 2023. Mange av prosjektene benytter data fra Helseundersøkelsene i Trøndelag (HUNT). Prosjektene har mange ulike innfallsvinkler, og omhandler ofte en tverrfaglig tilnærming til oral helse.

TkMidts innovasjonsprosjekter omhandler blant annet kunstig intelligens, utvikling av digitale verktøy for tannhelsetjenesten, og tjenesteinnovasjon på flere områder innen helsetjenestene.

TkMidts forskningsavdeling har i 2023 produsert flere artikler enn noen gang før. Artiklene er gjennomgående av høy kvalitet og blir publisert i anerkjente tidsskrift. Forskningsavdelingens tverrfaglighet gjenspeiles i publikasjonene og nettverket av samarbeidsparter.

All forskningsaktivitet ved TkMidt innebærer samarbeid med nasjonale og/eller internasjonale samarbeidsparter. Stadig flere av våre prosjekter utføres sammen med samarbeidspartnere fra Oral helse KAG. Samarbeidet med Fylkestannlegen og den offentlige tannhelsetjenesten er svært godt.

Omtale i media og annen formidling

Sosiale media er tatt mer aktivt i bruk, der det publiseres informasjon om nye artikler og om kurs fra TkMidt. TkMidt har bidratt med artikler til Den norske tannlegeforeningens Tidende, til de lokale tannlegeforeningens magasiner Kontaktpunktet og Speilet, og i tannpleiertidsskriftet Tannstikka. Ut over dette har det vært flere populærvitenskapelige innlegg i kanaler som Gemini, forskning.no, Dagbladet og på nrk.trondelag.no. En rekke ansatte har i tillegg presentert prosjekter på flere nasjonale og internasjonale konferanser.

TkMidt har i samarbeid med NTNU og HUNT forskningssenter, utarbeidet en omfattende rapport om oral helse i HUNT4. Rapporten ble bestilt av Helse- og omsorgsdepartementet på vegne av det offentlig nedsatte Tannhelseutvalget. I forbindelse med framlegging av rapporten, var Tannhelseutvalget på besøk på TkMidt og fikk en grundig innføring i virksomheten. Tannhelseutvalgets arbeid skal legges fram som en norsk offentlig utredning (NOU) sommeren 2024.

Kompetanseutvikling

TkMidt tilbyr kurs for hele tannhelsetjenesten. I 2023 har det vært arrangert både teoretiske kurs og handson-kurs. I tillegg til egendefinerte kurs, gir TkMidts ansatte også kurs på bestilling fra f.eks. den offentlige tannhelsetjenesten.

Kurs tilbys ved samtlige av TkMidts avdelinger og innenfor rammene av Klinisk akademisk gruppe for oral helse (Oral helse KAG). Gjennom arbeidet i Oral helse KAG bidrar TkMidt inn har vi klart å få inn oral helse i flere av helseutdanningene, f.eks. sykepleie og helsesykepleie ved NTNU. Det er i 2023 jobbet for å få inn mer undervisning om oral helse i legeutdanningen. TkMidt har også gitt innspill til og gitt undervisning i prosjektet Tannpleier i kommunen i Nordland fylkeskommune, etter forespørsel fra Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet.

TkMidt har i 2023 syv spesialistkandidater under utdanning, og gjennomførte på sensommeren opptak til ytterligere seks utdanningsplasser for å få inn flere søkere til spesialistutdanning innen periodonti og kjeveortopedi.

Veiledning og rådgiving

Spesialistklinikken ved TkMidt har også gjennom hele året 2023 samlet alle sine tilstedeværende spesialister til ukentlige tverrfaglige rådgivingsmøter, der egne og henviste kasus tas opp til plenumsdiskusjon.

I møtet deltar også regelmessig de spesialister som har sitt virke innenfor den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag. Møtet finner sted fast hver mandag. I gjennomsnitt tas 5-6 kasus til diskusjon per samling. I tillegg har alle spesialister avsatt tidsressurs tilsvarende ca. 20 % tidsressurs som brukes til rådgivende og veiledende virksomhet. Dette er eksempelvis oppgaver som å svare ut henvendelser om enkeltpasienter, rådgiving om terapi, utvikling av kurs- og læremateriell, veiledning av studenter og hospitanter, second opinion-uttalelser o.l.

TkMidt ledet to nasjonale kalibreringsmøter for å skape enighet om nivået på oral rehabilitering for TOO-pasienter i 2023. Representanter fra samtlige fylker og kompetansesentre deltok for å sikre likeverdig tilbud til pasientene.

Desentraliserte tannteam i TBiT har mottatt månedlig veiledning av psykolog på TkMidt for å sikre tverrfaglighet og god kvalitet i behandlingstilbudet. Utover den strukturerte veiledningen har avdeling tilrettelagt behandling gitt veiledning på forespørsel til offentlig og privat tannhelsetjeneste.

Tannvern.no

Tannvern har fortsatt med å utvikle brosjyrematerialet som under året er oversatt til ytterligere tre språk. Betydelige ressurser er brukt på planlegging av filmprosjekt med mål om å overføre brosjyrematerialet til filmformat. Søknad om ekstern finansiering av filmprosjektet nådde ikke frem. Arbeidet med å få finansiert filming av informasjonsmaterialet fortsetter. Framtiden for Tannvern er å kunne tilby informasjonen digitalt og lett tilgjengelig.

Hospitering

TkMidt har tiltrukket seg stor interesse for hospitering i 2023. Mange av hospitantene er tannlege- og tannpleierstudenter som er på praksis i den offentlige tannhelsetjenesten, men det er også lokale tannleger som kommer på hospitering som en forberedelse og kvalifisering for opptak til spesialistutdanning, eller for å lære seg nye teknikker. Hospiteringen gir dem bedre innsikt i fagområdet og gir motivasjon, søkerne står bedre rustet for spesialistutdanning. Videre er det tatt inn hospitanter innen tannhelsesekretærutdanning og som del av fagspesifikk praksis innen yrkesskolelærerutdanning.

Totalt hadde spesialistklinikken ved TkMidt i 2023 18 ulike individer inne til 37 dagsverk med hospitering.

TBiT hadde spesialist i pedodonti på hospitering i forbindelse med nasjonal utbygging av tilbudet. I tillegg har avdelingen hatt to tannpleiere på hospitering i løpet av 2023.

Veiledning

TkMidt fikk avsluttet sin første doktorgrad i 2023. Ansatte ved TkMidt har gitt veiledning til sju stipendiater, fire spesialistkandidater, en hovedoppgave i medisin og seks masterstudenter.

Kurs og foredrag av TkMidt

Ansatte ved TkMidt har vært ambassadører for god oral helse i svært mange arrangement i 2023. TkMidt har deltatt på mange arenaer med kurs og foredrag. Alt fra ettermiddagskurs på TkMidt med egne foredragsholdere fra spesialistklinikken og heldags bestillingskurs fra tannhelsetjenesten. Det er utført en betydelig mengde pasientundervisning og undervisning på flere helseutdanninger, dette som del av Oral helse KAG.

Eksempel på kursaktiviteter

 • Ettermiddagskurs på forskjellige odontologiske tema fra spesialistklinikken, både med fysisk og digital deltakelse
 • Bestillingskurs utført av spesialistklinikken
 • Hands-on kurs innen endodonti for tannleger/tannhelsesekretær i team
 • Undervisning for fedmekirurgipasienter og fedmeklinikere (St. Olavs hospital, Ålesund, og Namsos, Røros, Stavanger)
 • Undervisning om oral helse sykepleierstudiet (introduksjon, palliativt munnstell, geriatrisk munnstell og praktiske øvelser)
 • Undervisning vernepleierstudiet (introduksjon, munnhelse ved spesielle behov, praktiske øvelser)
 • Opplæringstiltak fra forskningsavdelingen i regi Oral helse KAG
 • Undervisning om oral helse bachelor ernæring UiT
 • Undervisning for helsesykepleierstudiet
 • Munnstell, tilnærming og utstyr; kurs til Trondheim Kommune
 • Apnéskinnekurs, St. Olavs hospital
 • Fotokurs – klinisk fotografering
 • Kurs om periodiagnostikk
 • TOO har hatt kurs for nye tannbehandlerteam i privat og offentlig tannhelsetjeneste samt oppfølgingskurs for allerede eksisterende tannbehandlerteam.
 • Regional TOO samling har blitt gjennomført for avdeling tilrettelagt behandling i region Midt.
 • TOO har holdt foredrag for tannhelsesekretærer, sykepleiere og tannpleiere under utdanning.
 • TBiT har kurset og veiledet de desentraliserte teamene i DOT Trøndelag
 • TBiT nasjonalt har gjennomført både fysiske og digitale informasjonsforedrag for flere fylker om TBiT-tilbudet
 • TBiT har blitt engasjert av DOT for å rulle ut «Kunnskapsreisen» i DOTs distrikter med mål om å avdekke flere barn og ungdommer som blir utsatt for seksuelle overgrep.
 • TBiT holdt foredrag på tannhelsedagene i DOT.

Spesialistutdanning

Trøndelag har en underdekning av tannlegespesialister, noe som TkMidt arbeider med å få endret. Veien til bedre spesialistdekning går gjennom å videreutdanne lokale tannleger. TkMidt har derfor arbeidet aktivt for å få flere tannleger med lokal tilknytning å søke til spesialiststudier. Alle søkere er tatt inn til intervju, uavhengig av hvor godt forberedt deres søknad har vært, da individuell tilbakemelding og rådgiving på aktuelle forbedringsområder vurderes som vesentlig for å bedre søkernes kandidatur ved framtidig ny søknad.

I 2023 inngikk TkMidt avtaler med seks søkere til spesialistutdanning. TkMidt har ved utgangen av 2023 syv spesialistkandidater under utdanning, hvorav én kandidat har gjennomført desentralisert praksis i oral kirurgi på TkMidt og St.Olavs. TkMidt har for tiden tre psykologer som tar sin spesialisering, én i fellesprogrammet og to innen samfunns- og allmennpsykologi.

SpesialitetI dagUnder utdanningPensjonering frem til 2026Normtall Helsedir. 1 spes. pr. #innbyggereBehov Trøndelag 2024
Endodonti3,311130 0004
Multidisiplinær odontologi1,000-0
Oral protetikk3,311100 0004
Oral radiologi1,200-0
Oral kirurgi4,04080 0006
Periodonti5,000100 0004
Pedodonti3,010160 0003
Kjeveortopedi15,01230 00016

Følgende utdanningsstillinger er tilknyttet TkMidt, og vil etter endt studium utøve sitt virke i Trøndelag:

SpesialitetUtdanningsstedFerdig
KjeveortopediUiO2024
Oral kirurgi og oral medisinUiO/TkMidt/St. Olavs2025
Oral kirurgi og oral medisinUiB2025
Oral kirurgi og oral medisinUiB2027
PedodontiUiO2027
EndodontiUiO2027
Oral protetikkUiO2027
Psykologi (spesialisering)NTNU2026
Psykologi (spesialisering)NTNU2027
Psykologi (spesialisering)NTNU2028

Økonomi

Regnskap

Driftsregnskapet viser ved årsslutt et mindreforbruk på 4 569 220 kroner. Årsoppgjørsdisposisjon er ført med avsetning av årets mindreforbruk til disposisjonsfond. Driftsregnskapet etter dette er avsluttet med bunnlinje 0.

Avvik mellom årsbudsjett og årsregnskap

Økonomisk oversikt drift viser at driftsinntekter ble estimert for høyt. Dette er hovedsakelig grunnet at det ikke ble korrigert for avkortet tilskuddsutbetaling i TOO i 2023. Følgelig er det også estimert for høye beløp til avsetning i bundne driftsfond.

Mindreforbruket i 2023 tilskrives inntektsføring av bundet fond på 2,7 millioner kroner, renteinntekter på 2 millioner kroner og investering på 823 000 kroner som står udekket i driftsregnskapet for 2023. Investeringen fremføres til inndekking i driftsregnskapet for 2024.

Økonomisk utvikling

TkMidt viser fortsatt positiv økonomisk vekst. Bundne driftsfond er redusert noe, men disposisjonsfond er økt. I sum er TkMidts fondsavsetninger på 36 708 523 kroner. Dette er en solid buffer mot eventuelt reduserte tilskudd fra Helsedirektoratet. En andel fonderte midler vil også bli anvendt i planlagt arealutvidelse i perioden 2024 – 2025.

Bundet driftsfond20232022
IB 010113 363 3327 165 196
Avsetninger134 6323 489 285
Bruk av avsetninger2 708 8522 708 851
UB 311210 789 10413 363 332
Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Bundet driftsfond20232022
IB 010121 323 20819 252 211
Avsetninger4 596 2202 070 986
Bruk av avsetninger--
UB 311225 919 42821 323 207

TkMidt driftes i stor grad av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet. Disse søkes om og bevilges årlig. Det er knyttet noe usikkerhet til størrelsen på de årlige tilskuddene. Vekst i spesialistklinikken har medført at en økende andel av inntektene kommer fra pasientinntekter.

Tiltak for høy etisk standard

TkMidt ønsker å være kjent som en bedrift med et godt omdømme både som samarbeidspartner, arbeidsgiver og som leverandør av helse- og forskningstjenester.

TkMidts grunnverdier er Respekt, Omsorg og Kvalitet. Verdiene er godt forankret i organisasjonen og hviler på et etikkbasert fundament som sammen med gjeldende lover, og retningslinjer for Trøndelag Fylkeskommune utgjør et operativt rammeverk som ivaretar høy etisk standard.

Organisasjonsutvikling

TkMidt er en levende organisasjon i stadig utvikling. I 2023 har vi disse hovedpunktene.
 • Partssamarbeidet er utviklet
 • Arbeidet aktivt med arbeidsmiljøspørsmål
 • Arbeidet med Miljøfyrtårnsertifisering
 • Videreutviklet og oppdatert interne rutiner og retningslinjer
 • Arbeidet aktivt med mulighetene for deling av data mellom journalsystem med fylkeskommunen
 • Arbeidet med Mulighetsstudien for utvidelse av lokalene for virksomheten
 • Ledergruppa har i fellesskap tatt faget Operativ ledelse ved NTNU Videre
 • Evaluering av Kompetansesentrene

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet er generelt godt. Dette bekreftes i partssamarbeidet og av verneombudet.

Sykefravær

Sykefraværet i 2023 har holdet seg stabilt lavt, gjennomsnittet er 2,15% og kjennetegnes av korttidsfravær.

Likestilling

Bedriften TkMidt arbeider for likestilling og mot diskriminering. I helsesektoren er det likevel vanskelig å oppnå kjønnsbalanse da det er en dominans av kvinner innenfor alle yrkeskategorier.

Fordelingen av menn og kvinner i bedriften er at tre fjerdedeler av de ansatte er kvinner. Kvinneandelen har økt noe fra året før.

Ansatte: Fordeling av kjønn2023
Andel i antall og prosentKvinnerMenn
AntallAndel i %AntallAndel i %
Direktører001100
Avdelingsledere267133
Kap. 4179416
Kap. 5 tannleger20671033
Kap. 5 andre1673627
I ledergruppen er to av tre kvinner. Hvis man velger å inkludere administrerende direktør er fordelingen av kjønn lik.
Fordeling av kjønn202320222021
Andel i prosentKvinnerMennKvinnerMennKvinnerMenn
Andel i %Andel i %Andel i %
Direktører010001000100
Avdelingsledere673367336733
Kap. 4946946937
Kap. 5 tannleger673356446238
Kap. 5 andre732768326931
Utviklingen går i retning mot at kvinneandelen blant ansatte øker.
2023KvinnerMennKvinners lønn i % av menns lønn
Kap. 4554 700563 20098 %
Kap. 5 ledere1 052 5001 212 00087 %
Kap. 5 tannleger859 663962 48989 %
Kap. 5 andre724 209739 20098 %
Rapportering på grunnlønn
Det er differanser i lønn mellom kjønnene og de kan forklares med rolle, ansiennitet og kompetanse. Forskjellene er blitt ytterligere redusert siden 2022.
Kvinners lønn i % av menns lønn202320222021
Kap. 498 %97 %105 %
Kap. 5 ledere87 %83 %82 %
Kap. 5 tannleger89 %98 %96 %
Kap. 5 andre98 %95 %93 %
Rapportering på grunnlønn
Det skjer over tid en utligning av forskjellene mellom kjønnene på lønn. Tannlegenes negative utvikling skyldes at det er blitt ansatt flere unge kvinnelige tannleger i TOO og flere spesialistkandidater.
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i prosent202320222021
KvinnerMennKvinnerMennKvinnerMenn
Administrasjon97 %100 %87 %100 %70 %100 %
Forskningsavdelingen63 %60 %61 %60 %77 %60 %
Tilrettelagt behandling70 %65 %72 %35 %58 %30 %
Spesialistklinikken100 %64 %100 %51 %100 %61 %
Gjennomsnitt87 %72 %80 %62 %76 %63 %

Det etterstrebes å ha hele stillinger, men både blant tannleger, tannlegespesialister og forskere er det ønsket praksis å ha flere ansettelsesforhold og dermed også deltidsstillinger.

Det er en generell ubalanse mellom kjønnene som kan forklares ved av at det utdannes flere kvinner innenfor helsesektoren. Innen yrkesgrupper som f.eks. tannhelsesekretærer, tannleger og psykologer er det langt flere kvinner enn menn. TkMidt har ikke satt inn noen spesielle tiltak for å rekruttere flere menn til bedriften. Likestilling er et tema i partssamarbeidet i fokusgruppemøter, AMU og lønnsforhandlinger. Det er bevissthet rundt likestilling og rettferdighet i fastsettelse av lønn, forskjellene mellom kjønnene er små og har generelt blitt redusert.

Innvirkning på det ytre miljø

På lik linje med øvrig klinisk virksomhet i Helsevesenet bruker TkMidt mye engangsutstyr og produserer dermed forholdsvis mye avfall som ikke kan resirkuleres. På TkMidt har man et bevist forhold til miljøpåvirkning og prosessen mot Miljøfyrtårnsertifisering har ytterligere bidratt til å styrke denne.

TkMidt er plassert i Miljøbygget i Teknobyen, som er et energieffektivt bygg. KLP Eiendom forvalter og drifter bygningen etter gode miljøparametre. I det at antallet medarbeidere har økt i lokalene så har miljøpåvirkningen pr. ansatt blitt redusert.

Vurdering av fremtidsutsikter

TkMidt utvikler seg raskt i retning av å kunne oppfylle de aller fleste av målene i Stortingsmelding 35 (2006-2007) Med flere ansatte og den den riktige kompetansen er TkMidt en aktør i tannhelsefeltet som setter avtrykk i regionen og nasjonalt. Dette gjelder innenfor alle TkMidts områder, dvs. odontologisk forskning, TOO/TBiT og spesialistklinikken. Evalueringen som PwC utførte på oppdrag av Helsedirektoratet viste at Kompetansesentrene på lang vei løser oppdraget og er her for å bli.

I årene som ligger foran kommer det tilbake flere nyutdannede tannlegespesialister, som har arbeidsavtaler med bindingstid knyttet til TkMidt. Det er derfor avgjørende at TkMidt har plass til disse og personalet som skal assistere dem. For å imøtekomme dette behovet er det nødvendig med en utvidelse av eksisterende lokaler. TkMidt må kunne tilby gode arbeids- og lønnsvilkår og et godt arbeidsmiljø for å fortsette den positive utviklingen for å løse samfunnsoppdraget.

TOO ved TkMidt fortsetter å behandle stadig flere pasienter i kommende år. Det kan komme endringer i organiseringen av tilbudet i Trøndelag, det vil bli avgjort i neste år. Det har blitt mer usikkerhet om TOO-ordningens fremtidige organisering i det at Helsedirektoratet nå har lagt ansvaret for det nasjonale arbeidet til Nasjonal ledergruppe for tannhelsetjenesten. TkMidt har engasjert seg tungt i det nasjonale arbeidet med stort bidrag, både i faggruppen som jobber med faglige retningslinjer og opplæringspakker, og koordineringsgruppen som arbeider for å gjøre tilbudet mer likeverdig på nasjonal basis.

I TBiT har TkMidt oppdraget med å lede arbeidet med oppbygging av tilbudet nasjonalt, til fordel for barn og ungdommer som har utfordringer med å gå til tannlegen. Interessen for tilbudet er tydelig økende.

Forskningsavdelingen har forsiktig begynt å arbeide med forberedelsene til datainnsamling i HUNT5. I løpet av året har man publisert flere artikler enn tidligere og den første stipendiaten har forsvart sin doktoravhandling. Neste år tror vi på enda flere artikler og to doktorgrader.

Det er knyttet stor spenning til Tannhelseutvalgets arbeid. NOU-en skal presenteres på juni 2024, den kommer sannsynligvis legge føringer for hvordan kompetansesentrene arbeider og utvikles i fremtiden. Resultatene fra ROK-evalueringen vil også være med å påvirke videre utvikling, det vil bli sett på i sammenheng med NOU-en.

Fremtiden ser lys ut for TkMidt og region Midt-Norge. TkMidt utvikler virksomheten videre, for å bedre utnytte potensialet i organisasjonen i arbeidet mot vår visjon God tannhelse – godt liv.