Informasjon

Her kan du finne praktisk informasjon til ditt besøk på Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt)

Det er parkeringskjeller med betalingsautomat i bygget på andre siden av Elgeseter gate under Rema 1000 butikken med nedkjøring fra oversiden.

I tillegg er det en NTNU parkeringsplass utenfor hvor man kan bruke appen Smartpark via Trondheim parkering, velg “NTNU besøkende” med en timepris på kr 25.

Det er også parkeringsmuligheter i Teknobyen, se lenke til parkeringskart.

Det er enkelt å ta seg til og fra TkMidt med buss. Det nærmeste busstoppet er Hesthagen. Bruk AtB appen for å finne frem til den beste reiseruten.

Det er også godt tilrettelagt for å sykle og gå til TkMidt. Det er sykkelparkering ved begge inngangene til Miljøbygget.

Les mer

Enkelte pasientgrupper har rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten.

Les mer

Pasienter der det kan påvises en sammenheng mellom redusert oral helse og behandlinger/sykdom/tilstander kan få refusjon for hele eller deler av behandling etter bestemte regler.

Les mer

Enkelte pasientgrupper har rettigheter etter Lov om tannhelsetjenesten.

  • Ta kontakt direkte med den som har behandlet deg. Hvis dere sammen finner en løsning du er tilfreds med, avsluttes saken.
  • Om dialog med behandler ikke er tilfredsstillende kan du ta kontakt med klinikkleder, i TOO avdelingsleder.
  • Klage til administrerende direktør bør fortrinnsvis være skriftlig. Henvendelsen vil bli arkivert i TkMidts elektroniske saksbehandlingssystem. Dersom du heller ikke er tilfreds med behandling av klagen hos administrerende direktør, kan du klage videre til fylkeslegen/Statsforvalteren i Trøndelag.
  • Klage til Statsforvalteren skal være skriftlig. Klagen skal være undertegnet av deg eller en som representerer deg. Klagen skal inneholde det forhold du klager på, og opplysninger du mener har betydning for behandling av klagen.
  • Du har også klagemulighet til den lokale tannlegeforeningens klagenemnd, Norsk pasientskadeerstatning eller til fylkeslegen/Statsforvalteren.

    Du kan også få hjelp hos Pasient- og brukerombudet i Trøndelag. Klage på behandling hos privatpraktiserende tannleger blir ikke behandlet av TkMidt. En slik klage bør i første omgang rettes til tannpleier/tannlegen der behandlingen har blitt utført.
Les mer

Pasienter med rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten får refundert utgifter etter retningslinjer vedtatt av fylkeskommunen.

Pasienter med rettigheter i trygdesystemet har også muligheter for å få søkt om refusjon av reiseutgifter fra Pasientreiser gjennom Helsenorge.no

Les mer

Pasient- og brukerrettighetsloven inneholder rettsregler om de rettigheter pasienter og brukere har overfor helse- og omsorgstjenesten.

Pasient- og brukerrettighetsloven gjelder for alle i riket. Pasienter og brukere har etter loven rett til øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp fra kommunen.

Les mer

Loven regulerer den offentlige tannhelsetjenesten, fylkeskommunens ansvar, omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten (tannhelsetjenestens grupper), samt formålet med tannhelsetjenesten.

Loven regulerer videre forholdet mellom offentlig og privat tannhelsetjeneste, retten til tannhelsehjelp og klageadgang.

Les mer

Forskriften gir nærmere regler om tannhelsepersonells dokumentasjonsplikt, herunder om innhold i pasientjournaler, føring, retting, sletting, oppbevaring, overføring, tilgang til- og tilintetgjøring av journal.

Videre gis det regler for tannhelsetjenestens ansvar i forhold til opprettelse og organisering av journalsystem, og regler om rett til innsyn i journal.

Les mer

Rettighetene til stønad fra folketrygden er regulert i Lov om folketrygd som også omfatter tannbehandling.

Les mer

Riktig behandling av klagesaker skal også bidra til å forebygge senere klager. Det kan fremsettes klager angående manglende oppfyllelse av rettigheter, på utført behandling eller på behandlers oppførsel.

TkMidt har egne rutiner for behandling av klager som gjelder tilbud og behandling for det kliniske tilbudet. Våre rutiner for klagebehandling skal sikre at rettssikkerheten til pasienter og ansatte blir ivaretatt.

Hvor skal klagen rettes?
Klagen kan også rettes til administrerende direktør.
En klage skal som hovedregel rettes til leder for avdelingen hvor behandlingen er utført.

Anke en avgjørelse i en klagesak.
Anke i en klagesak tas i første runde opp med administrerende direktør.

Les mer