Retningslinje for tannbehandlerteam

Tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi).

Bakgrunn

Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt) deltar i det nasjonale prosjektet TOO som tilbyr angstbehandling og tilrettelagt behandling for pasienter som har vært utsatt for Tortur, Overgrep, vold i nære relasjoner eller som har Odontofobi. Målet med behandlingstilbudet er å gjøre tannbehandling gjennomførbar, håndterbar og forutsigbar for pasienten. Prosjektet finansieres av Helsedirektoratet gjennom en egen, årlig tilskuddsordning. TOO-prosjektet skal rapportere til Helsedirektoratet ift. pasientaktiviteten og alle tannbehandlerteam blir derfor en gang i året bedt om å rapportere på fastsatte punkter.  

Pasientbehandling i TOO

Behandlingsløpet i TOO prosjektet er todelt. I første del mottar pasienten angstbehandling i tverrfaglig behandlerteam bestående av psykolog, tannlege/tannpleier og tannhelsesekretær på TkMidt. Angstbehandlingen gjennomføres normalt ved bruk av kognitiv atferdsterapi og eksponeringsterapi. Pasienten lærer å forstå sine angstreaksjoner, får kunnskap om tannbehandling og eksponeres for ulike elementer i tannbehandlingssituasjonen. I tillegg utarbeides en mestringsplan i samråd med pasienten. Tannbehandling som eventuelt gjennomføres i første del av behandlingsløpet er kun som et ledd i eksponeringsterapien.

Andre del av behandlingen består av oral rehabilitering (tannbehandling) i tannbehandlerteam bestående av tannlege/tannpleier og tannhelsesekretær i offentlige og private klinikker som har gjennomført kurs for tannbehandlerteam. Tannbehandlerteamet utarbeider behandlingsplan iht. helsedirektoratets veileder «God klinisk praksis». Den orale rehabiliteringen skal som hovedregel gjennomføres i løpet av 12mnd etter overføring til tannbehandlerteam TOO. Ved større rehabiliteringer kan tidsrommet utvides etter drøfting med tverrfaglig team på TkMidt. Pasienter som ved overføringstidspunktet ikke har tannbehandlingsbehov innvilges 4 timer til relasjonsbygging, gjennomgang av mestringsplan samt klinisk undersøkelse i løpet av en 6mds periode.  

Kompetansesenteret utfører noe oral rehabilitering i egen organisasjon. Dette er i hovedsak pasienter med behov for tannbehandling i narkose, samt pasienter med behov for spesialistbehandling.

Ved behov for ytterligere angstbehandling kan pasienten rehenvises til tverrfaglig team for vurdering. Dette utløser ikke rettighet til ny oral rehabilitering dekket av TOOmidler.

TOO tilbyr ikke akutt tannbehandling før pasienten er inkludert i TOOprosjektet. Pasienter med akutt behandlingsbehov ivaretas av henviser frem til de er inkludert i prosjektet. Om pasienten selv har tatt kontakt med TOO, viderehenvises de til tannbehandlerteam som har gått kurs og som har god kunnskap om hvordan man ivaretar engstelige pasienter. De vil, frem til de er inkludert i prosjektet, selv måtte dekke utgifter ved akutt tannbehandling. Dersom akutt tannbehandlingsbehov oppstår etter at pasienten er inkludert i TOO, behandles pasienten av tannbehandlerteam eller tverrfaglig behandlerteam etter avtale og kostanden dekkes av TOO-midler.  

Kompetansekrav for tannbehandlerteam

For å være tannbehandlerteam i TOO-prosjektet må teammedlemmene ha kunnskap om, og interesse for, traumer og odontofobi. Pasientenes mestringsplan er sentral i behandlingen og tannbehandlerteamene må ha kunnskap om ulike mestringsstrategier og forplikte seg til å inkludere dem i tannbehandlingen. For å bli kvalifisert som tannbehandlerteam TOO er det et krav at man har deltatt på «kurs for tannbehandlerteam» som Kompetansesenteret tilbyr. Det er en fordel, men ikke et krav å ha gjennomført NOFOBI-eksamen. Det er også mulighet for hospitering ved TkMidt, noe som også kan kvalifisere til godkjenning som tannbehandlerteam i TOO.

Valg av tannbehandlerteam

Følgende kriterier i prioritert rekkefølge legges til grunn for valg av tannbehandlerteam:  

En pasient som er henvist TOOtilbudet av sin ordinære tannlege vil tilbakeføres til denne såfremt dette er et gjensidig ønske fra både pasient og tannlege og tannlegen har gått kurs i regi av TOO TkMidt.  

Tannbehandlerteam i geografisk nærhet til pasientens bosted.

Kapasitet i tannbehandlerteamet.

Odontologisk rehabilitering

Utgiftene tilknyttet oral rehabilitering dekkes av statlige tilskudd til prosjektet. Tilskuddsreglementet legger føringer på takstbruk; «Ved kjøp av tjenester av private forutsettes det at prisene for den enkelte behandling ikke er høyere enn prisene ved fylkeskommunens egen drift». Trøndelag fylkeskommes offentlige takster danner derfor grunnlaget for den orale rehabiliteringen. TkMidts takster, som fylkeskommunalt foretak, danner grunnlaget for takstbruk ved behov for behandling hos spesialist i ledd av rehabiliteringen.

Det gjennomføres jevnlige nasjonale kalibreringsmøter for å sikre et likeverdig nivå på behandlingen til TOOpasientene nasjonalt.  

Ved oppstart i tannbehandlerteam vil det gå med noe tid til relasjonsbygging, gjennomgang av mestringsplan, undersøkelse, utarbeiding av behandlingsplan og gjennomgang av denne med pasienten, samt utarbeiding av kostnadsoverslag. Til dette kan det benyttes inntil 4 timer ved å bruke Trøndelag fylkeskommunes takst 905. For private tannbehandlerteam bes det om å opprette en takst som benevnes 905 under diversetekst i Opus. Dette letter forståelsen ved oversendte kostnadsoverslag og fakturaer.  

Det bes om skriftlig søknad på rehabiliteringen før behandlingen igangsettes dersom behandlingen omfatter;

 • Enhver form for fast protetikk,  
 • Enhver form for avansert avtakbar protetikk (kombinasjonsarbeider = fast og avtakbar protetikk i kombinasjon)  
 • Endodontisk behandling distalt for tann nummer 5 (på pilarer med god prognose)  

Smerte og infeksjonsbehandling kan påstartes uten søknad.

Helsedirektoratets veileder «God klinisk praksis» legges til grunn i planleggingen, og planen skal vurderes i henhold til 9 problemstillinger nevnt nedenfor. Nemd, bestående av tannlege med kompetanse innen implantatprotetikk, tannlege med erfaring fra tverrfaglig behandlerteam, periodontist samt TOO-koordinator (tannhelsesekretær) som administrativ ressurs, vurderer behandlingsplanen på bakgrunn av følgende problemstillinger:

 1. Er behandlingen i henhold til God klinisk standard?
 2. Har det blitt laget alternative behandlingsforslag?  
 3. Hvilke vurderinger lå til grunn for at behandler/pasient valgte det aktuelle behandlingsforslaget?  
 4. Har det blitt vurdert hvor lang tid behandlingen skal ta?  
 5. Har behandler tatt noen forbehold i behandlingsplanen?  
 6. Stemmer kostnadsoverslaget med aktuelle satser?  
 7. Anser man at pasienten er skikket til å gjennomføre behandlingen?  
 8. Anser man at pasienten har nødvendig evne og vilje til egenomsorg/hygiene for å    ivareta behandlingen?  
 9. Anser man at pasienten er i stand til å følge opp behandlingen samt fremtidig vedlikehold?  

Søknaden skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at nemden får et godt vurderingsgrunnlag; herunder røntgenbilder, skriftlig vurdering av helsetilstand/compliance og annen relevant informasjon som f.eks. kliniske foto. Implantater er ikke den primære behandlingen som velges i TOO-regi. I særskilte tilfeller kan implantater likevel vurderes, f.eks. enkelttannsimplantater i overkjevens front der nabotenner er intakte. Det er en forutsetning at pasienten kan gjennomføre innsetting av implantater, samt prepping og sementering av kroner, og bro i våken tilstand for å sikre at pasienten er i stand til å ivareta behandlingsløsningen i fremtiden.  

For pasienter med særlig stort behandlingsbehov eller utfordrende angstproblematikk kan det være vanskelig å gi et fullstendig kostnadsoverslag ved oppstart av oral rehabilitering. I disse tilfellene kan tannbehandlerteam sende til godkjenning et kostnadsoverslag over en innledende fase (f. eks for smertelindring og infeksjonseliminering), og deretter den endelige behandlingsplanen/kostnadsoverslaget.  

Fakturering  

Behandling faktureres fortløpende.

Faktura stedes til:  
Kompetansesenteret Tannhelse Midt Trøndelag FKF
Sentralt fakturamottak, fordelingsnummer 2289
Postboks 12
7400 Trondheim

NB: Husk å markere faktura med TOOjournalnr. Dette finner dere i henvisning fra TkMidt.

Faktura med spesifikasjon sendes til vår postadresse:

Kompetansesenteret tannhelse Midt Trøndelag FKF  
v/TOO
Professor Brochs gate 2
7030 Trondheim

Avslutning

Ikke alle pasienter har effekt av angstbehandling. Dette kan f. eks skyldes annen psykisk eller somatisk lidelse eller belastende livssituasjon. I henhold til tilskuddsreglementet til helsedirektoratet vil pasienter som ikke responderer på behandlingen avsluttes fra TOOprosjektet. Den orale rehabiliteringen vil for disse pasientene i noen tilfeller måtte gjennomføres under narkose. Pasienter som ikke responderer på behandlingen kan rehenvises til TOOtilbudet for angstbehandling på et senere tidspunkt dersom livssituasjonen skulle endre seg og forholdene ligger bedre til rette for å nyttiggjøre seg behandlingen.  

Ikke møtt

Unnvikelse er et kjernesymtom ved angst og vi vil alltid gjøre forsøk på å koble pasienten på behandling igjen. Både meldte avbud og ikke meldte avbud bør adresseres med pasienten. Vi ønsker å hjelpe pasienten gjennom behandlingen, men å gang på gang tilby nye timer når pasienten avbestiller bidrar til å styrke pasientens unnvikelsestrang og øker sjansen for at denne strategien blir benyttet igjen. Vi ønsker derfor at også gjentatte meldte avbud adresseres med pasienten, da det kan være tegn på unnvikelse og kan medføre at behandlingen avvikles.

Hvis en pasient unnlater å møte til oppsatt time kan denne faktureres TOO TkMidt. Etter første gangs ikke-møtt, skal tannbehandleren opplyse pasienten om konsekvensen av å ikke møte opp, samt informere TOO TkMidt om at pasienten ikke møter opp. En pasient som for andre gang ikke møter til oppsatt time uten å ha meldt avbud, ekskluderes i utgangspunktet fra videre behandling i prosjektet og melding om dette sendes TOO TkMidt. Pasientene er godt kjent med dette fra den tverrfaglige behandlingen på TKMidt.  

Pasienten skrives ut av TOO-prosjektet når tannsettet er ferdig rehabilitert iht behandlingsplan. Vi minner om at rehabiliteringen som hovedregel skal gjennomføres i løpet av 12mnd. Pasienter med periodontitt rehabiliteres på lik linje med andre pasienter før utskriving. Vedlikeholdsfasen dekkes ikke av TOOmidler. Etter endt tannbehandling sender tannbehandlerteamet en kortfattet epikrise til TOO TkMidt. Pasientene skrives formelt ut av prosjektet av psykolog ved TkMidt. Se for øvrig «Retningslinje for utskriving av TOO» for ytterligere informasjon.    

Etter utskriving av TOO-prosjektet kan pasienten selv velge å fortsette hos tannbehandlerteamet som ordinært betalende pasient. Det er forventet at pasientene fortsatt vil ha noe angst tilknyttet tannbehandlingssituasjonen ved utskriving. Økt tidsbruk er ikke uvanlig og kan avtales med, og faktureres, pasienten. Det er viktig med regelmessig oppfølging også i framtiden for å forhindre tilbakefall.

Ved spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss på TOO på TkMidt.