Behandlingsløp

Det første møtet foregår på et samtalerom, hvor behandler møter barnet i sivilt tøy.

Første møte - Relasjonsbygging

Det første møtet foregår på et samtalerom, hvor behandler møter barnet i sivilt tøy. Fokus er å bli kjent med barnet og å kartlegge hva barnet er redd for.  Vi forteller om hva angst er, hvordan det kan kjennes i kroppen når barnet er redd og hvordan vi sammen kan jobbe for å gjøre denne angsten mindre. Vi utforsker også om barna har særlig skremmende tanker knyttet til tannbehandling, og hvordan vi i så fall kan møte disse på en så god måte som mulig.

Om barnet ønsker behandling i Tbit legger vi en plan sammen med barnet for det videre arbeidet. Om barnet ikke ønsker behandling utforsker vi hvilke andre muligheter vi har for å hjelpe barnet.

Videre behandling - Øve på det barnet er redd for

Angstbehandlingen foregår i all hovedsak på tannbehandlingsrom. Det første vi gjør sammen med barna på behandlingsrommet er å avtale og øve på stoppsignaler. Dette for å gjøre det tydelig at barnet har mulighet til å si stopp når som helst i behandlingen. Behandlingstimene kjennetegnes av forutsigbarhet, struktur og en tydelig agenda. Barnet skal til en hver tid vite hva som skjer, hvorfor det skjer og de har selv vært med på å bestemme aktivitet. Gjennom gradvis eksponering i trygge, kontrollerte omgivelser får barnet nye, og forhåpentligvis gode, erfaringer med tannbehandling.

Tilbakemelding - Sikre retning og relasjon

Vi innhenter systematisk tilbakemeldinger fra barnet gjennom hele behandlingsforløpet. Dette gjør vi for for å sikre at barnet opplever seg hørt og at de opplever behandlingen i Tbit som meningsfull og viktig. TIlbakmeldingene åpner også for mulighet til å gjøre endringer i behandlingen. Barnets angstnivå monitoreres jevnlig ved bruk av en visuell analog skala (VAS-skala). Alle behandlingstimer avsluttes med en oppsummering av timen, samt at vi legger en plan for hva vi skal gjøre neste gang sammen med barnet.

Avslutning - Overføring til lokal klinikk

Når barnet har gjennomført behandling hos oss har vi en avslutningssamtale der vi sammen med barnet oppsummerer hva vi har jobbet med og alt barnet har lært og fått til i behandling hos oss. I fellesskap med barnet skriver vi en mestringsplan til barnets tannklinikk, der vi beskriver hvilke tilpasninger barnet har behov for for å kunne gjennomføre tannbehandling. Eksempler på tilpasninger i mestringsplaner er stoppsignal, ekstra tid, god informasjon og bruk av telling. Noen ganger er vi med barnet på en overføringssamtale på lokal klinikk, der vi i fellesskap gjennomgår barnets mestringsplan.