Retningslinje utskriving TOO

Hvor lenge har TOO-pasienter rettigheter i prosjektet?

Introduksjon

Pasienter som er inkludert i TOO-prosjektet, og som har gjennomgått angstbehandling i tverrfaglig behandlerteam*, har om hovedregel rettigheter i prosjektet frem til:

  1. Tannsettet er rehabilitert jamfør «god klinisk standard».
  2. Pasienten er i stand til å mestre tannbehandling innenfor ordinær tannhelsetjeneste.

Spesifiseringer

Ved oppstart i tannbehandlerteam vil det gå med noe tid til relasjonsbygging, gjennomgang av mestringsplan, undersøkelse, utarbeiding av behandlingsplan og gjennomgang av denne med pasienten, samt utarbeiding av kostnadsoverslag. Til dette kan det benyttes inntil 4 timer ved å bruke Trøndelag fylkeskommunes takst 905.

Før oppstart av den orale rehabiliteringen, skal tannbehandlerteamene utarbeide en behandlingsplan med kostnadsoverslag ved bruk av de fylkeskommunale takstene i Trøndelag. Dersom behandlingen overskrider NOK 25 000 skal den godkjennes av nemnd v/overtannlege Elisabeth Sæther Steinkjer tannklinikk eller nemd v/ TkMidt før behandlingen påstartes. Helsedirektoratets veileder «God klinisk standard» legges til grunn i planleggingen.

Pasienten skrives utav TOO-prosjektet når tannsettet er ferdig rehabilitert, og har vist seg å mestre denne behandlingen.

Pasienter som ved overføringstidspunktet ikke har tannbehandlingsbehov, innvilges 2 innledende timer til relasjonsbygging, gjennomgang av mestringsplan samt klinisk undersøkelse og påfølgende 4 timer med friskhetskontroller før utskriving av prosjektet.

Etter endt tannbehandling sender tannbehandlerteamet epikrise tilbake til tverrfagligbehandlerteam. Pasientene skrives formelt ut av prosjektet av psykolog ved tverrfaglig behandlerteam.

Etter utskriving av TOO-prosjektet kan pasienten selv velge å fortsette hos tannbehandlerteamet som ordinært betalende pasient. Det er viktig med regelmessig oppfølging også i framtiden for å forhindre tilbakefall.

Flere av pasientene vil fortsatt ha behov for tilrettelegginger etter at de skrives ut av TOO, men vil være å regne som ordinære pasienter når de bl.a er i stand til å gjennomføre undersøkelse/friskhetskontroll, konserverende behandling og tannstensrens. Dersom pasienten ikke er i stand til å motta ordinær tannbehandling, kontaktes TOO v/TkMidt for drøfting og vurdering.

Vedrørende Ikke-møtt

Pasienten mister som hovedregel sine rettigheter i TOO ved 2 ikke-møtt uten å ha gitt beskjed. Hvis en pasient unnlater å møte til oppsatt time kan denne faktureres TOO. Etter første gangs ikke-møtt, skal tannbehandlerteam opplyse pasienten om konsekvensen av å ikke møte opp, samt informere Tverrfaglig behandlerteam om at pasienten ikke møter opp. En pasient som for andre gang ikke møter til oppsatt time, ekskluderes i utgangspunktet fra videre behandling i prosjektet og melding om dette sendes Tverrfaglig behandlerteam.

Tilleggsinformasjon
Lær mer om angstbehandling her