Lav fødselsvekt og oral helse

Kan det å være født for tidlig og/eller med lav fødselsvekt påvirke tannhelsen din?

Bakgrunn

Lav fødselsvekt kan skyldes for tidlig fødsel (prematur, det vil si født før uke 37 av svangerskapet) og/eller vekstehemming i fosterlivet. I Norge fødes det ca 3000 premature barn per år, og ca 10 % av alle barn født til termin har lav fødselsvekt. Forbedringer innen foster- og nyfødtmedisin de siste tiårene har betydelig økt overlevelsesraten for de små og premature barna. Imidlertid medfører det å være født for tidlig eller for liten en økt risiko for nedsatt både psykisk og fysisk helse i livet. Disse personene kan også ha økt risiko for tannutviklingsdefekter og redusert oral helse.

Lav fødselsvekt og oral helse er et forskningsområde med få og motstridende rapporter, da noen studier viser en økt risiko for karies hos disse barna, mens andre ikke finner denne sammenhengen. De fleste studiene er utført hos barn med melketenner, og det er få eller ingen langsiktige oppfølgingsstudier om hvordan den orale helsen er hos personer med lav fødselsvekt når de blir ungdommer eller når voksen alder.

Fokus med tanke på oral helse er per i dag ikke med i Helsedirektoratets retningslinjer for oppfølging av for tidlig fødte barn. Funnene fra dette prosjektet vil kunne gi verdifull innsikt og grunnlag for å inkludere perspektiver med tanke på oral helse i fremtidige retningslinjer.

Formål

I dette prosjektet ønsker vi å undersøke om prematuritet (svangerskapslengde < 37 uker) og/eller lav fødselsvekt påvirker oral helse i oppvekst og i voksen alder, og om eventuell nedsatt oral helse er relatert til psykisk helse. Vi ønsker også å studere mulige delte epigenetiske DNA-modifikasjonsmønstre som ligger til grunn for økt risiko for karies og andre helseutfordringer assosiert med prematuritet.

Metode

Vi vil bruke data fra HUNT4-undersøkelsen, HUNT4 Oral Helse-undersøkelsen samt data fra UngHUNT4 knyttet til kliniske data fra tannlegejournaler fra Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag, og data om nyfødtkarakteristika fra Norsk medisinsk fødselsregister.

Vi vil også bruke data fra NTNU Low Birth Weight Life-kohorten, som er en prospektiv kohort med deltakere i tre kategorier: 1) født for tidlig med veldig lav fødselsvekt, 2) født til termin med lav fødselsvekt og 3) født til termin med normal fødselsvekt. Disse deltakerne er fulgt opp regelmessig med en rekke spørreskjema, biologiske prøver og kliniske undersøkelser siden fødselen (1986-88).  Vi vil knytte allerede innsamlede data til kliniske data fra tannlegejournaler fra Den offentlige tannhelsetjenesten.

Samarbeidene institusjoner og ekstern finansiering

  • NTNU (IKOM, NTNU Low Birth Weight Life, IPH)
  • St. Olavs hospital
  • Fylkestannlegen i Trøndelag
  • Preamturforeningen
  • UiO
  • UiB

Publikasjoner

No items found.